Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin:

32

Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin:

Thực chất của hoạt động quản trị doanh nghiệp là hoạt động ra quyết định. Sẽ không thể ra được bất kỳ quyết định quản trị nào nếu không có thông tin, độ tin cậy của quyết định sẽ thấp nếu thiếu thông tin. Vì lẽ đó nên tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp cũng là một nội dung quan trọng của công tác tổ chức doanh nghiệp nói chung và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp nói riêng.

Một mặt, hệ thống trao đổi thông tin trong doanh nghiệp phụ thuộc vào hệ thống quản trị đã lựa chọn. Hệ thống quản trị quy định hệ thống trao đổi thông tin cho đến khi các nhóm thông tin quan trọng (các mệnh lệnh và báo cáo thực hiện mệnh lệnh) được đặt ra vẫn còn phù hợp với hệ thống quản trị. Tất nhiên việc trao đổi thông tin giữa các điểm sẽ rất phức tạp nếu quy định các đường của hệ thống quản trị chung cho toàn bộ thông tin.

Mặt khác, công nghệ trao đổi thông tin cũng tuân thủ những quy luật riêng của nó. Vì thế, khi hình thành hệ thống trao đổi thông tin trong doanh nghiệp phải chú ý các quy luật đối với việc trao đổi thông tin liên quan đến:

-Đường trao đổi thông tin được xác định cho các tin tức nhất định

-Hình thức và kỹ thuật trao đổi thông tin

-Thời cơ và thời điểm thông báo thông tin

Cần lưu ý là bên cạnh hệ thống trao đổi thông tin chính thức ở các doanh nghiệp còn phát triển hệ thống trao đổi thông tin không chính thức. Hệ thống thông tin không chính thức có thể có tác dụng tích cực vì không phải mọi trường hợp trao đổi thông tin cần thiết đều được nhìn thấy từ trước và có thể hệ thống chính thức rất phức tạp. Tất nhiên, hệ thống thông tin không chính thức cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực nếu qua đó các thông tin truyền đạt bị sai lệch.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)