Xác định dòng tiền của dự án:

30

Xác định dòng tiền của dự án:

Quá trình thực hiện một dự án đầu tư thường kéo dài trong nhiều năm, trong các năm đó thường phát sinh các khoản thu và chi. Những khoản thu và chi trong từng năm của dự án đã tạo thành dòng tiền thu và chi của dự án. Dòng tiền ròng cua dự án là dòng của mức chênh lệch giữa các khoản thu chi trong từng năm hoạt động của dự án. Dòng tiền được sử dụng để tính các chỉ tiêu hiệu quả của dòng tiền sau thuế.

Dòng tiền sau thuế được xác địn = dòng tiền ròng – dòng tiền thuế

Dòng các khoản thu và chi của dự án được thể hiện như sau:

– Dòng chi phí vốn đầu tư ban đầu của dự án (vốn cố định và vốn lưu động): dòng chi phí này diễn ra trong những năm của quá trình thi công xây dựng công trình và những chi phí để tạo ra tài sản lưu động ban đầu. Vốn cố định của dự án được thu hồi thông qua các khoản trích khấu hao hằng năm và giá trị thanh lý chúng ở thời điểm trung gian hoặc kết thúc sử dụng. Trong hoạt động của các dự án, các khoản thu hồi này thường chỉ bù đắp được khoản vốn gốc để tạo ra các tài sản cố định đó. Giá trị thanh lý tài sản (nếu có) được xem là một khoản thu của dự án.

– Giá trị đầu tư bổ sung tài sản: trong quá trình hoạt động của dự án, nếu tuổi thọ kinh tế của dự án lớn hơn tuổi thọ kỹ thuật của tài sản cố định hoặc dự án có nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, sẽ có thêm các khoản chi phí đầu tư thay mới hoặc bổ sung tài sản. Mặt khác do trong các năm vận hành khai thác của dự án có sự thay đổi sản lượng sản xuất, thay đổi kỳ phải thu, phải trả, thay đổi hàng tồn kho…do đó dẫn đến sự thay đổi vốn lưu động của dự án.

– Dòng chi phí vận hành hàng năm và các khoản chi phí khác: dòng này bao gồm tất cả các khoản chi phí xảy ra trong những năm vận hành khai thác dự án: chi phí nguyên, nhiên vật liệu, tiền lương công nhân, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị… khi xác định dòng tiền này cần chú ý

 

Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư
 
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
 
  (quantri.vn biên tập và số hóa)