Tỷ lệ số dư đảm phí:

25

Tỷ lệ số dư đảm phí:

Tỷ lệ số dư đảm phí là tỷ lệ giữa số dư đảm phí với doanh thu một công cụ rất mạnh khác.

Tỷ lệ số dư đảm phí có thể được tính theo hai cách:

Tỷ lệ số dư đảm phí được sử dụng để xác định mức chênh lệch của tổng số dư đảm phí khi doanh thu thay đổi.

Chênh lệch doanh thu …………………………………………………..XXX

Nhân: Tỷ lệ số dư đảm phí……………………………………………..XXX

Chênh lệch số dư đảm phí………………………………………………XXX

Nếu định phí không thay đổi, bất kỳ khoản tăng (hoặc giảm) số dư đảm phí nào đều làm tăng (hoặc giảm) lợi nhuận tương ứng.