Tính giá trị hiện tại ròng của dự án NPV (Net Present Value):

32

Tính giá trị hiện tại ròng của dự án NPV (Net Present Value):

1. Gía trị của chuỗi tiền tệ theo thời gian

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, vốn cũng là 1 loại hàng hóa này chính là lãi suất.

Do tác động của lãi suất nên dẫn đến chuỗi giá trị tiền tệ có 1 đặc tính đặc biệt đó là: tính chất tương đương với nhau của các khoản tiền ở các thời điểm khác nhau

Có hai cách tính toán giá trị thời gian của tiền tệ.

a. Gía trị thời gian của tiền tệ theo giá hiện tại: PV (Present Value)

Đây là cách xác định giá trị thời gian của tiền tệ trên cơ sơ quy đổi tất cả các giá trị tiền tệ trong tương lai về mặt bằng giá trị theo mốc hiện tại được chọn trước.

Để quy đổi 1 khoản tiền tệ tại thời điểm tương lai bất kỳ về giá trị hiện tại, người ta sử dụng công thức tính sau đây:

         Fn

PV = ———-

          (1 + k)n

Trong đó:

Fn: là khoản tiền có vào cuối năm thứ n trong tương lai

PV: là giá trị hiện tại của khoản tiền đó

k: là lãi suất thường kỳ của khoản tiền hiện tại

Nếu giá trị tiền tệ tương lai không phải là 1 khoản độc lập mà là 1 chuỗi các giá trị thu nhập theo các năm trong kỳ nghiên cứu thì khi có việc quy đổi chuỗi các khoản thu nhập đó về thời điểm hiện tại được tính như sau:

            n         Fi

PVn = ∑ ————–

          i=0    (1 + k)i

Trong đó:

Fi  là khoản thu nhập tại năm i tính từ năm gốc

PVn là giá trị hiện tại của chuỗi thu nhập đó

Chú ý: trong công thức tính toán trên, mọi khoản đầu tư trong năm được quy ước như là được bỏ vốn vào thời điểm cuối năm đó.

b. Gía trị thời gian của tiền tệ theo tương lai: FV (Future Value)

Gía trị tiền tệ theo tương lai của 1 khoản thu nhập chính là khoản tiền sẽ nhận được tại thời điểm tương lai bất kỳ của 1 khoản đầu tư ban đầu trong hiện tại với 1 lãi suất kép cho trước.

Công thức tính:

FV = F (1+k)i

Trong đó:

F là khoản đầu tư ban đầu

k là lãi suất kép cho trước

FV là giá trị tương lai của khoản thu nhập  F tại điểm i bất kỳ

i là số khoảng thời gian tính lãi trong khoảng thời gian từ năm hiện tại tới năm tương lai tính toán

Trong trường hợp đầu tư là 1 chuỗi các giá trị theo thời gian, khi đó giá trị tương lai của các khoản thu nhập với lãi suất kép cho trước được xác định như

                                                         n       

PVn = ∑ Fi (1 + k)i

                                                        i=1   

2. Gía trị hiện tại ròng của dự án: NPV

Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng NPV cho chúng ta biết quy mô của khoản thu nhập ròng mà dự án có thể mang lại sau khi đã hoàn đủ vốn đầu tư ban đầu tính theo hiện giá.

Chỉ tiêu này có thể tính như sau:

NPV = PVn – PIn

Trong đó: PV là hiện giá của các khoản thu hồi ròng mà dự án có thể mang lại trong suốt quá trình hoạt động.

Chú ý: Năm gốc thường được họn là năm bắt đầu tiến hành bỏ vốn đầu tư và quy ước mọi khoản đầu tư trong năm coi như bỏ vào cuối năm.

Trong quá trình đánh 1 dự án đầu tư, chỉ tiêu NPV được xem là 1 chỉ tiêu cơ bản để đánh giá tính khả thi của dự án về mặt tài chính. Nếu dự án đầu tư là dự án độc lập, khi đó phương án đầu tư được lựa chõn phải có NPV > 0. Còn nếu dự án là dự án loại bỏ nhau thì khi  đó dự án được lựa chọn phải là dự án NPV có giá trị dương lớn nhất.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)