Thời gian hoàn vốn dự án (PP – Payback Period):

29

Thời gian hoàn vốn dự án (PP – Payback Period):

Thời gian hoàn vốn của dự án là khoảng thời gian tính từ khi nhà đầu tư bắt đầu bỏ vốn cho tới khi giá trị thu hồi ròng tích lũy bằng đúng đầu tư ban đầu tích lũy.

Thời gian hoàn vốn cho thấy khả năng thu hồi vốn của nhà đầu tư nhờ các khoản tích lũy từ hoạt động của dự án, thời gian hoàn vốn càng ngắn thì quá trình đầu tư càng an toàn và hiệu quả.

Trong đánh giá dự án người ta thường sử dụng 2 chỉ tiêu đo lường thời gian hoàn vốn như sau:

-Thời gian hoàn vốn giản đơn

Đó là thời gian hoàn vốn được xác định trên cơ sở xem xét cân bằng giữa thu hồi ròng và đầu tư ban đầu giá thực tế mà không quan tâm đến sự khác biệt của tiền tệ theo thời gian.

Theo phương pháp này nhà đầu tư chỉ quan tâm đến vấn đề thời gian bao lâu sau khi đầu tư thì họ có thể thu hồi được toàn bộ số tiến bỏ ra đầu tư ban đầu.

-Thời gian hoàn vốn theo hiện giá

Trong trường hợp này, người ta quan tâm đến thời gian hoàn vốn trong điều kiện có tính đến chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn. Thời gian hoàn vốn theo hiện giá được xác định tại thời điểm mà hiện giá tích lũy của thu hồi ròng cân bằng với hiện giá tích lũy của đầu tư ban đầu.

Nguyên tắc đánh giá lựa chọn dự án theo tiêu chuẩn này tương tự như phương pháp trên. Các phương pháp đánh giá dự án bằng tiêu chuẩn hoàn vốn có 1 nhược điểm cơ bản là khi đánh giá chỉ quan tâm đến các khoản thu nhập ròng trong giai đoạn đầu khi dự án hoạt động mà không quan tâm đến khoản thu nhập của khoảng thời gian sau thời gian hoàn vốn nên có thể dẫn đến sai lầm khi ra quyết định chấp nhận đầu tư.         

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)