Số liệu cho kinh tế lượng:

29

Số liệu cho kinh tế lượng:

Có 3 loại số liệu chính:

Số liệu theo thời gian (Time series data) : là số liệu của một biến số kinh tế tại nhiều thời điểm.

Ví dụ : số liệu về chỉ số giá tiêu dùng qua các năm

Số liệu chéo (Cross data) : Số liệu của nhiều biến số kinh tế tại cùng một thời điểm.

Ví dụ : số liệu về các chỉ số giá năm 2005

Số liệu hỗn hợp (Panel data) : là sự kết hợp của hai loại số liệu trên.

Ví dụ : số liệu về các chỉ số giá qua các năm

Nguồn của số liệu:

Số liệu thực nghiệm

Số liệu phi thực nghiệm

Quantri.vn- Biên tập và hệ thống hóa