Quy trình thanh toán quốc tế:

30

Quy trình thanh toán quốc tế:

Quy trình thanh toán chuyển tiền ứng trước

(0) Ký kết hợp đồng mua bán

(1) Người mua đến ngân hàng viết lệnh chuyển tiền và nộp các giấy tờ cần thiết theo
yêu cầu của ngân hàng (hợp đồng ngoại thương một bản chính, một bản sao, giấy
phép nhập khẩu nếu có,….)

(2) Sau khi kiểm tra, nếu hợp lệ và đủ khả năng thanh toán, ngân hàng sẽ trích tài
khoản của người mua (người nhập khẩu) để chuyển tiền, gửi giấy báo nợ và giấy
báo đã thanh toán cho người mua.

(3) Ngân hàng bên mua ra lệnh (bằng thư hay điện báo) cho ngân hàng đại lý của mình ở nước ngoài để chuyển tiền trả cho người bán.  

 (4) Ngân hàng dịch vụ đại lý báo có cho người bán.

 (5) Người bán giao hàng theo hợp đồng ngoại thương đã ký.

 Quy trình thanh toán chuyển tiền trả ngay hoặc trả chậm:

(0) Ký kết hợp đồng mua bán

(1) Sau khi thỏa thuận đi đến ký hợp đồng mua bán ngoại thương, người bán (người
xuất khẩu) thực hiện việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho người mua (người nhập
khẩu), đồng thời chuyển giao toàn bộ chứng từ cho người mua.

(2) Người mua sau khi kiểm tra chứng từ, hóa đơn….viết lệnh chuyển tiền gửi đến
ngân hàng phục vụ mình.  

 (3) Sau khi kiểm tra, nếu hợp lệ và đủ khả năng thanh toán, ngân hàng sẽ trích tài
khoản của người mua để chuyển tiền, gửi giấy báo nợ và giấy báo đã thanh toán
cho người mua.

(4) Ngân hàng bên mua ra lệnh (bằng thư hay điện báo) cho ngân hàng đại lý của
mình ở nước ngoài để chuyển tiền trả cho người bán.

 (5) Ngân hàng đại lý chuyển tiền cho người bán (trực tiếp hoặc gián tiếp qua ngân
hàng khác) và gửi giấy báo cho đơn vị đó.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa