Quản trị rủi ro là gì?:

31

Quản trị rủi ro là gì?:

Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro đồng thời tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công.

Các nội dung chính của quản trị rủi ro:

-Nhân dạng – phân tích – đo lường rủi ro

-Kiểm soát – phòng ngừa rủi ro

-Tài trợ rủi ro khi nó xuất hiện

-Tìm cách biến rủi ro thành cơ hội thành công

Việc thực hiện quản trị rủi ro, tùy thuộc vào các yếu tố:

-Quy mô tổ chức lớn hay nhỏ?

-Tiềm lực của tổ chức mạnh hay yếu?

-Môi trường của tổ chức hoạt động đơn giản hay phức tạp? Có nhiều rủi ro hay ít rủi ro?

-Nhận thức của lãnh đạo.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)