Quản trị cấp cao:

30

Quản trị cấp cao:

Quản trị chung tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người quản trị ở cấp này gọi là nhà quản trị cấp cao nhất (chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc,…)


Nội dung quản trị chủ yếu ở cấp cao nhất là:

-Hoạch định các mục tiêu, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, cảm nhận những vấn đề khó khăn lớn và những nguyên nhân của chúng để tìm biện pháp giải quyết.

-Xác định kết quả cuối cùng mong muốn, phê duyệt những đường lối, các chính sách lớn trong doanh nghiệp.

-Phê duyệt cơ cấu tổ chức, các kế hoạch chương trình hành động lớn nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

-Xác định các nguồn nhân sự cần thiết và cung cấp kinh phí hoạt động theo yêu cầu công việc.

-Lựa chọn các quản trị viên chấp hành, giao trách nhiệm, ủy quyền.

-Phối hợp mọi hoạt động của ban tham mưu và chức năng điều hành.

-Phê duyệt chương trình kế hoạch nhân sự bao gồm: tuyển dụng, mức lương, thăng cấp, đề bạt, kỷ luật.

-Dự liệu các biện pháp kiểm soát như báo cáo, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của tổ chức.

-Chịu trách nhiệm hoàn toàn về những ảnh hưởng tốt xấu của các quyết định.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)