Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit hoặc Letter of Credit – L/C):

30

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit hoặc Letter of Credit – L/C):

Khái niệm

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận mà trong đó, một
ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người xin mở thư
tín dụng) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho một người thứ ba (người hưởng lợi số
tiền của thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do người thứ ba ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người thứ ba này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán phù hợp những quy định đề ra trong thư tín dụng.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa