Phương thức tài khoản mở (Open Account):

28

Phương thức tài khoản mở (Open Account):

Khái niệm và đặc điểm

Phương thức thanh toán tài khoản mở (Còn gọi là phương thức ghi sổ) được thực hiện băng cách người xuất khẩu mở một tài khoản để ghi nợ người nhập khẩu về tiền hang hóa hay các chi phí khác có liên quan đến việc mua hàng. Người nhập khẩu định kỳ (tháng, quý hay nửa năm một lần) chuyển tiền vào tài khoản nợ để thanh toán cho người xuất khẩu.

Khi thực hiện phương thức thanh toán tài khoản mở, thực chất người xuất khẩu đã cấp cho người nhập khẩu một khoản tín dụng thương mại nên thông thường chỉ áp dụng đối với các bên có quan hệ thường xuyên và tin cậy lẫn nhau.

Phương thức thanh toán tài khoản mở có đặc điểm:

 

 

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

                                                                                                                           Quantri.vn  biên tập