Phương pháp phân tích hòa vốn (BEA – Break Even Analysis):

33

Phương pháp phân tích hòa vốn (BEA – Break Even Analysis):

Phân tích hòa vốn là 1 kỹ thuật nhằm xác định tính khả thi của 1 phương án đầu tư, giúp cho người soạn thảo dự án đánh giá 1 cách sơ bộ dự án có thể thực hiện có hiệu quả hay không và hiệu quả đến mức nào.

Điều hòa vốn là điểm mà ở đó chi phí trong kỳ cân bằng với doanh thu trong kỳ. Tại điểm hòa vốn thì dự án hoạt động không lãi cũng không lỗ, nếu hoạt động trên mức hòa vốn thì có lãi, ngược lại dưới điểm hòa vốn thì dự án bị lỗ do doanh thu không bù đắp được chi phí bỏ ra. Thường thì có các điểm hòa vốn sau:

-Điểm hòa vốn lời lỗ theo sản lượng

-Điểm hòa vốn lời lỗ theo doanh thu

Hòa vốn lời lỗ theo sản lượng chỉ áp dụng được trong trường hợp dự án chỉ sản xuất duy nhất 1 sản phẩm hoặc là tất cả sản phẩm của dự án được tiêu thụ theo 1 giá thống nhất. Điều này trong thực tế là rất hiếm mà chủ yếu là các dự án đầu tư sản xuất nhiều sản phẩm với nhiều giá bán khác nhau. Trong trường hợp này ta cần xác định hòa vốn theo doanh thu.

-Điểm hòa vốn hiện kim

Điểm hòa vốn hiện kim là điểm hòa vốn mà ờ đó có các khoản thu nhập bằng tiền của dự án cân bằng với các khoản chi tiêu bằng tiền của dự án.

-Điểm hòa vốn trả nợ

Đó là điểm hòa vốn có tính đến điều kiện trả nợ gốc và thuế lợi tức, trong trường hợp này ta có thể xem thuế lợi tức và nợ gốc phải trả như là những khoản định phí của kỳ nghiên cứu.

Điểm hòa vốn trả nợ cho biết thời điểm mà dự án sau khi thanh toán hết các khoản phí tổn hoạt động và thuế cho chính phủ thì còn lại 1 số tiền bằng đúng số tiền mà dự án định trả nợ gốc cho chủ nợ trong kỳ.

Nhìn chung phương pháp đánh giá dự án trên cơ sở sử dụng các chỉ tiêu hoàn vốn có các đặc điểm sau đây:

-Không quan tâm đến giá trị tiền tệ theo thời gian.

-Phương pháp phân tích giản đơn dựa trên giả định già cả sản phẩm tiêu thụ cũng như biến phí là không thay đổi theo quy mô sản xuất và tiêu thụ không hợp lý.

-Các dự án thường sản xuất rất nhiều loại sản phẩm khác nhau nên việc phân bổ chi phí sản xuất và xác định số lượng sản phẩm tiêu thụ cho từng loại sản phẩm là rất khó khăn.

-Thường trong thực tế kết cấu chi phí của các dự án là rất phức tạp nên việc phân định được chính xác các khoản phí là cấu thành nên định phí cũng như biến phí rất khó.

Chú ý: trong quá trình tính toán hòa vốn, việc xác định các khoản phí nằm trong định phí và biến phí là rất quan trọng. Thường người ta phân định các khoản chi tiêu thành định phí và biến phí như sau:

-Định phí: là tất cả các khoản chi tiêu có xu hương không thay đổi theo các mức sản lượng sản xuất của dự án, thường bao gồm:

+Khấu hao tài sản cố định

+Tiền thuê mặt bằng, đất đai, tài sản phải thanh toán hằng năm

+Lãi vay đầu tư dài hạn

+Chi phí quản lý chung

+Tiền lương trả cho công nhân chờ việc

+Các khoản bảo hiểm tài sản hàng năm

+Các khoản thuế cố định

-Biến phí: là tác cả các khoản chi tiêu tương đối ổn định cho việc sản xuất 1 sản phẩm nhưng lại thay đổi theo mức sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ của dự án, thường bao gồm các khoản sau:

+Nguyên vật liệu chính, phụ, bao bì đóng góp

+Bán thành phẩm mua ngoài

+Nhiên liệu, năng lượng, nước…

+Sữa chữa nhỏ và phụ tùng thay thế

+Lãi vay vốn ngắn hạn

+Chi phí tiêu thụ sản phẩm

+Các chi tiêu phát sinh khác nếu có.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)