Phân tích về tài chính doanh nghiệp:

29

Phân tích về tài chính doanh nghiệp:

Đối với các công ty kinh doanh, phân tích tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị thông tin xây dựng chiến lược. Nội dung đánh giá cần tập trung vào các vấn đề:

-Thực trạng nhu cầu vốn và thực trạng cơ cấu nguồn vốn trong doanh nghiệp.

-Thực trạng phân bổ vốn.

-Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Tất cả các yếu tố đó được so sánh cùng với đối thủ cạnh tranh để tìm ra được điểm yếu và điểm mạnh.

Các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp được chia thành các nhóm sau:

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

-Khả năng thanh toán hiện thời = tổng tài sản hiện thời/tổng nợ ngắn hạn.

-Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản hiện thờ – tài sản dự trữ)/Tổng nợ NH

2. Chỉ tiêu về đòn cân nợ

-Chỉ số nợ trên toàn bộ vốn = Tổng số nợ/ Tổng số vốn SX-KD

-Chỉ số nợ trên vốn cố phần thường = Tổng số nợ/ Tổng số vốn cổ phần thường

-Khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế/Lãi trả nợ vay vốn.

3. Chỉ tiêu về hoạt động

-Số vòng quay vốn sản xuất kinh doanh = Doanh thu tiêu thụ/ Vốn SX-KD

-Số vòng quay vốn lưu động = Doanh thu tiêu thụ/ Vốn lưu động

-Số vòng quay các khoản phải thu = Doanh số bán chịu hàng năm/ Các khoản phải thu

4. Chỉ tiêu về doanh lợi

-Tỷ lệ doanh lợi biên hoạt động = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/ Doanh thu tiêu thụ

-Tỷ lệ doanh lợi biên ròng = Thu nhập rồng/ Doanh thu tiêu thụ

-Doanh lợi trên vốn sản xuất – kinh doanh = Thu nhập ròng/ Vốn SX-KD

5. Chỉ tiêu về tăng trưởng

-Doanh thu tiêu thụ

-Thu nhập

-Chỉ số giá trên lợi nhuận cổ phần

6. Phân tích nguồn nhân lực

Con người có vai trò rất quan trọng trong mọi quá trình sản xuất. Thông qua hoạt động của con người mà các khâu của quá trình quản lý chiến lược được thực hiện chất lượng cao. Khi phân tích và đánh giá nguồn nhân lực của doanh nghiệp, người ta đặc biệt chú ý 3 loại lao động sau:

-Cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp (quản trị viên cấp cao) là những người có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và quản lý chiến lược.

-Các cán bộ quản lý (quản trị viên cấp trung và thừa hành) là những người trực tiếp làm công tác chức năng và thực hành công tác quản lý sản xuất – kinh doanh.

-Các thợ cả, nghệ nhân và công nhân có tay nghề cao.

Đánh giá thực trạng về số lượng, chất lượng, cơ cấu… các loại lao động hiện có trong doanh nghiệp. Đối với cán bộ lãnh đạo phải đặc biệt chú  trọng khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện công việc. Cũng cần chú trọng khả năng thích ứng với các yêu cầu của cơ chế quản lý mới. Đánh giá khả năng phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong các thời kỳ chiến lược. Các kết quả đánh giá làm cơ sở cho xác định các mục tiêu và chính sách phát triển nguồn nhân lực, cho các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

7. Phân tích và đánh giá về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

Khi phân tích và đánh giá về cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp, cần chú trọng hai vấn đề chính:

+Thực trạng của cơ cấu quản lý hiện tại của doanh nghiệp trên hai mặt: hệ thống tổ chức và quy chế hoạt động.

+Khả năng thích ứng của tổ chức trước các biến động của môi trường và điều kiện kinh doanh

Trong thực tế cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp được hình thành và chi phối bởi cơ cấu sản xuất kinh doanh. Do đó đánh giá thực trạng cơ cấu quản lý phải đi từ đánh giá cơ cấu sản xuất kinh doanh. Các nội dung cần phân tích đánh giá bao gồm:

Bước 1: Đánh giá tổng quan về hệ thống sản xuất và cơ cấu bộ máy quản lý doanh nghiệp.

-Các bộ phận sản xuất, quản lý.

-Các cấp sản xuất quản lý.

-Hình thành tổ chức (nguyên tắc tổ chức) và mối quan hệ tổ chức giữa các cấp và các bộ phận quản lý sản xuất – kinh doanh.

-Bộ máy quản lý doanh nghiệp, trong đó:

+Hệ thống điều hành chỉ huy sản xuất.

+Hệ thống các phòng, ban chức năng.

-Hệ thống thông tin quản lý nội bộ doanh nghiệp.

-Hệ thống kiểm soát nội bộ.

-Hệ thống chính trị xã hội trong nội bộ doanh nghiệp.

Bước 2: Đánh giá hệ thống quy chế và thực tế hoạt động của cơ tổ chức. Các nội dung cần tập trung phân tích, đánh giá là thực sự cần thiết. Các nội dung cần tập trung phân tích đánh giá bao gồm:

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của công ty để rà soát tính hợp lý của điều lệ hoạt động, hệ thống nội quy, quy chế nội bộ doanh nghiệp. Xác định các nội dung yếu tố bất hợp lý.

-Các vướng mắt trong vận hành thực tế của bộ máy quản lý có nguồn gốc từ: Quy chế chưa rõ ràng? Chưa hợp lý?

-Thiếu, chưa phù hợp… các quy định đối với các bộ phận, tổ chức kinh doanh, quản lý mới ra đời?

-Sự chồng chéo trong hệ thống nội quy?

-Hiện lực hoạt động của bộ máy quản lý.

-Bầu không khí và nề nếp làm việc trong doanh nghiệp.

-Quy định về quan hệ công tác giữa bộ máy quản lý với cơ cấu chính trị – xã hội của doanh nghiệp.

8. Các vấn đề phân tích nội bộ doanh nghiệp

-Nguồn lực hữu hình:

+Nguồn lực về tài chính

Khả năng vay vốn

Khả năng tự tài trợ

+Nguồn lực tổ chức

Cấu trúc các báo cáo chính thức và kế hoạc chính thức, điều khiển và phối hợp

+Nguồn lực vật chất

Tiếp cận nguồn lực

Sự tinh xảo và việc bố trí thiết bị của công ty

+Nguồn lực về kỹ thuật côn nghệ

Nguồn công nghệ như: bằng sáng chết, thương hiệu, bản quyền và bí mật thương mại.

-Nguồn lực vô hình

+Nguồn nhân lực:

Hầu hết

Độ tin cậy

Khả năng quản lý

Thói quen tổ chức.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)