Phân loại tỷ giá hối đoái:

31

Phân loại tỷ giá hối đoái:

Trong giao dịch ngoại hối, tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế, các loại tỷ giá hối đoái khác nhau được hình thành và phục vụ mục đích khác nhau. Một số loại tỷ giá sau đây thường được sử dụng và có mối quan hệ gắn bó với nhau.

Căn cứ vào phương tiện chuyển ngoại hối, có các loại tỷ giá

Căn cứ vào phương tiện thanh toán quốc tế, có các loại tỷ giá:

Căn cứ vào thời điểm giao dịch, có các loại tỷ giá:

Căn cứ vào phương thức giao dịch trên thị trường, có các loại tỷ giá:

Ở đây :FR là tỷ giá có kỳ hạn; SR là tỷ giá giao ngay ( Tỷ giá điện hối của ngày giao dịch); id là lãi suất của đồng tiền định giá; iy là lãi suất của đồng tiền yết giá.

Cần chú ý mối quan hệ giữa tỷ giá giao ng và tỷ giá có kỳ hạn. Mức chệnh lệch giữa tỷ giá có kỳ hạn và tỷ giá giao ngay trong một số trường hợp được biểu hiện dưới dạng điểm tăng (Premiums) hoặc điểm giảm như sau:

Với cách yết tỷ giá trực tiếp:

Trong công thức 3.2 và 3.3,n là số tháng của một kỳ hạn

Số điểm tăng hoặc giảm cho thấy đồng tiền tăng giá hoặc giảm giá trong tương lai so với hiện tại. Điểm chênh lệch có thể tính toán dựa vào chênh lệch lãi suất theo lý thuyết cân bằng lãi suất.

Tỷ giá có kỳ hạn cũng khác nhau giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán. Tỷ giá mua có kỳ hạn thấ hơn tỷ giá bán có kỳ hạn và do ngân hàng niêm yết để giao dịch với khách hàng là các ngân hàng khác hoặc các doanh nghiệp, cá nhân.

Như vậy, tùy thuộc vào vị trí của chủ thể trên thị trường (ngân hàng, công ty kinh doanh thương mại quốc tế) mà tỷ giá có kỳ hạn được xác định khác nhau, phục vụ cho mục đích kinh doanh, hoặc giảm thiểu rủi ro.Phước pháp xác định tỷ giá có kỳ hạn trên chỉ mới xem xét dưới góc độ tỷ giá có kỳ hạn trên chỉ mới xem xét dưới góc độ tỷ giá kỳ hạn đơn, nghĩa là người mua/ người bán không quan tâm đến chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán.

Căn cứ vào ngiệp vụ mua bán ngoại tệ, có các loại tỷ giá:

Tại một thời điểm, tỷ giá bán bao giờ cũng lớn hơn tỷ giá mua, chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán (Spreak) là thu nhập của ngân hàng. Tỷ giá mua và tỷ giá bán do ngân hàng niêm yết.

 

 

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập