Phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể:

28

Phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể:

– Kiểm toán báo cáo tài chính: là hoạt động xác minh và bày tỏý kiến vềcác bản khai tài chính của các thực thểkinh tếdo những người có trình độnghiệp vụtương xứng thực hiện và dựa trên hệthống pháp lý đang có hiệu lực.

Theo thông lệ kế toán quốc tế các DN phải công bốBảng cân đối KT, bảng kết quảKD và
báo cáo lưu chuyển tiền tệcùng các bảng giải trình. Đây là đối tượng quan tâm trực tiếp của các tổchức, cá nhân. Do đó báo cáo tài chính là đối tượng trực tiếp và thường xuyên của kiểm toán.

Thông thường một đơn vịcó 100% vốn đầu tưcủa nhà nước, nhà nước vừa là chủ sở hữu, vừa là người giữvai trò điều tiết nên các bảng khai này do cơquan kiểm toán của nhà nước thực hiện công việc kiểm toán.

Trong các trường hợp còn lại, những người quan tâm thường có nhiều phía khác nhau. Do vậy việc kiểm toán lại do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện.

– Kiểm toán nghiệp vụ: Là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các nghiệp vụcụthểcủa các bộphận hoặc đơn vịdo các kiểm toán viên có trình độnghiệp vụtương xứng thực hiện dựa trên hệthống pháp lý đang có hiệu lực.

Đối tượng:là các nghiệp vụtài chính hoặc phi tài chính hiệu năng và hiệu quả của quản lý.

Khách thể:

+ Các bộphận các đơn vị được kiểm toán.

+ Chủthể, chủyếu là kiểm toán viên nội bộ

+ Cơsởpháp lý chưa có các chuẩn mực hướng dẫn nên kiểm toán nghiệp vụ thường đưa ra tư vấn gợi ý nhiều hơn là xác minh. 

– Kiểm toán tuân thủ: Là việc xác minh và bày tỏý kiến vềtính tuân thủpháp luật chế độ thể lệ của nhà nước và nội quy của đơn vị.

Đối tượng: Kiểm tra việc tuân thủpháp luật của nhà nước và quy định của đơn vị.

Khách thể: Các thực thểkinh tế, chủthể, kiểm toán và kiểm toán nội bộ. Cơsởhệ
thống pháp lý đang có hiệu lực và nội quy của đơn vị.

– Kiểm toán theo chủthể: Kiểm toán nội bộlà một bộmáy thực hiện chức năng kiểm toán nhằm phục vụcho nhu cầu quản trịnội bộcủa đơn vị.

Kiểm toán chủ thể: kiểm toán viên nội bộlà những người không chuyên nghiệp không nhất thiết phải có chứng chỉhành nghềnhưng phải có trình độchuyên môn đạo đức nghềnghiệp và tính độc lập.

 
Nguyên lý cơ bản xây dựng kiểm toán nội bộ:

+ Bộphận kiểm toán nội bộphải độc lập với các bộphận còn lại trong đơn vịvà bộphận
này chỉ phụ thuộc vào người lãnh đạo cao nhất trong đơn vị.

+ Lĩnh vực kiểm toán chủ yếu là kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ.

+ Tính chất pháp lý: kiểm toán nội bộtiến hành các cuộc kiểm toán quy chếvà yêu cầu của ban giám đốc hoặc hội đồng quản trị đối với các đơn vịtrực thuộc.

– Kiểm toán độc lập là tổ chức kiểm toán viên chuyên nghiệp tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán và tưvấn theo yêu cầu của khách hàng.

Chủ thể: là kiểm toán viên độc lập chuyên nghiệp có chứng chỉhành nghề.

Mô hình tổ chức: là công ty kiểm toán và văn phòng kiểm toán tư.

Khách thể:

+ Bắt buộc là những đơn vịphải thực hành kiểm toán theo luật định bao gồm DN có vốn đầu tưnước ngoài, tổchức có hoạt động KD, tổchức tài chính và DN kinh doanh bảo
hiểm, DN nhà nước báo cáo quyết toán vốn đầu tưXDCB của các dựán và một số đối
tượng khác.

+ Tựnguyện bao gồm tất cảcác đơn vịcá nhân có nhu cầu kiểm toán.

Lĩnh vực kiểm toán chủyếu: kiểm toán báo cáo tài chính.

Tính chất pháp lý: các cuộc kiểm toán được tiến hành trên cơsởhoạt động giữa công ty
kiểm toán và khách hàng, khách hàng có quyền lựa chọn và có thu phí theo hợp đồng.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa