Phân loại hối phiếu:

31

Phân loại hối phiếu:

a/ Căn cứ vào thời hạn thanh toán

– Hối phiếu trả tiền ngay (At sight Bill): là loại hối phiếu quy định người bị ký phát
phải thanh toán cho người cầm phiếu ngay khi nhìn thấy hối phiếu. Những hối phiếu
không quy định thời hạn thanh toán được xem là hối phiếu trả ngay.

– Hối phiếu có kỳ hạn (Usance Bill): Người ký phát hối phiếu có thể quy định thời
hạn thanh toán hối phiếu theo các cách sau: trả sau 1 thời hạn nhất định kể từ ngày ký phát hối phiếu, hay trả sau 1 thời hạn nhất định kể từ ngày giao hàng, hay trả tại 1 ngày cụ thể trong tương lai,….
Các hối phiếu có kỳ hạn phải được xuất trình để ký chấp nhận nếu cần.

b/ Căn cứ vào chứng từ kèm theo

– Hối phiếu trơn (Clean Bill of Exchange): là loại hối phiếu mà việc trả tiền không
kèm theo chứng từ thương mại (chứng từ về hàng hóa). 

– Hối phiếu kèm chứng từ (Documentary Bill of Exchange): là loại hối phiếu có
kèm theo chứng từ thương mại. Người trả tiền phải trả tiền hối phiếu hoặc ký chấp nhận trả tiền vào hối phiếu rồi mới được nhận chứng từ thương mại.

c/ Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng

– Hối phiếu đích danh (Nominal Bill): Là loại hối phiếu ghi rõ tên người hưởng lợi.

– Hối phiếu vô danh (Bearer Bill hay Nameless Bill): Là loại hối phiếu không ghi tên người hưởng lợi ở mặt trước hối phiếu mà chỉ ghi trả cho người cầm phiếu. Đối với loại hối phiếu này thì ai giữ nó sẽ là người hưởng lợi. Loại này được chuyển nhượng tự do.

– Hối phiếu theo lệnh (Order Bill): là hối phiếu có ghi “pay to the order of…” (trả
theo lệnh của…), hối phiếu này được chuyển nhượng dưới hình thức ký hậu nên được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế.

d/ Căn cứ vào người ký phát hối phiếu

– Hối phiếu thương mại (trade bill): Do người xuất khẩu, người cho vay ký phát đòi tiền người nhập khẩu hoặc ngân hàng mở L/C. 

– Hối phiếu ngân hàng (bank bill): Là hối phiếu do ngân hàng phát hành ra lệnh cho
ngân hàng đại lý thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng lợi chỉ định trên hối phiếu. (loại này không chuyển nhượng)

e/ Căn cứ vào trạng thái chấp nhận

– Hối phiếu chưa được ký chấp nhận: Đây là hối phiếu chưa được người bị ký phát
(người trả tiền) ký chấp nhận. Do chưa ký chấp nhận, nên người bị ký phát chưa bị ràng buộc nghĩa vụ thanh toán hối phiếu, tuy nhiên việc từ chối thanh toán hay từ chối ký chấp nhận nếu trái với pháp luật thì người bị ký phát có thể bị kiện ra tòa. Khi hối phiếu chưa được ký chấp nhận, thì người ký phát có nghĩa vụ thanh toán cho người cầm phiếu.

Hối phiếu đã được ký chấp nhận: Sau khi ký chấp nhận hối phiếu, người bị ký
phát ngay lập tức bị ràng buộc trách nhiệm phải thanh toán hối phiếu khi đến hạn.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa