Phân loại FDI:

31

Phân loại FDI:

1. Theo hình thức xâm nhập

Đầu tư mới (greenfield investment)
 
Mua lại và sáp nhập (merger & acquisition)

2. Theo hình thức pháp lý

Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 
Liên doanh
 
100% vốn nước ngoài

3. Theo mục đích đầu tư

Đầu tư theo chiều dọc (vertical investment):
 
•Backward vertical investment
 
•Forward vertical investment
 
Đầu tư theo chiều ngang (horizontal investment): sản xuất cùng loại sản phẩm
 
Đầu tư hỗn hợp (conglomerate investment)

4. Theo định hướng của nước nhận đầu tư

FDI thay thế nhập khẩu
 
FDI tăng cường xuất khẩu
 
FDI theo các định hướng khác của Chính phủ

5. Theo góc độ chủ đầu tư

Đầu tư phát triển (expansionary investment)
 
Đầu tư phòng ngự (defensive investment)

6. Theo ảnh hưởng của FDI đến thương mại của nước nhận đầu tư

FDI ảnh hưởng tích cực đến hoạt động thương mại của nước nhận đầu tư
 
FDI ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại của nước nhận đầu tư

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa