Phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất:

37

Phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất:

Chúng ta sẽ phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất về mặt kế toán, nhằm làm quen với một số thuật ngữ, làm nền tảng cho các bài học sau. Sơ đồ 2 cho thấy các bước để tính giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại. Giá vốn hàng bán ở doanh nghiệp sản xuất tính toán phức tạp hơn như minh hoạ ở sơ đồ 1:

Sơ đồ 1: Giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại

Sơ đồ 2: Giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp sản xuất