Những mặt tích cực của toàn cầu hóa:

18

Những mặt tích cực của toàn cầu hóa:

-Tạo điều kiện cho các quốc gia có khả năng khai thác các nguồn lực phát triển của nhau, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

-Tạo điều kiện truyền bá, chuyển giao công nghệ, vốn, kinh nghiệm tổ chức quản lý sản xuất của các quốc gia. Nhất là giữa các nước phát triển. Tạo khả năng mở rộng thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài

-Tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi các nền kinh tế phải có cải cách sâu rộng để thích ứng, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

-Mở rộng giao lưu, tăng cường quan hệ cả về kinh tế, chính trị và xã hội giữa các dân tộc, các quốc gia hiểu biết nhau hơn.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)