Những hoạt động chính của PR:

30

Những hoạt động chính của PR:

Những hoạt động chính của PR

Quan hệ báo chí

Tham quan cơ sở

Hoạt động xã hội

Tổ chức sự kiện

Tài trợ

Phát hành tài liệu

Giải quyết khủng hoảng

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa