Những cấp độ đo lường (thang đo):

33

Những cấp độ đo lường (thang đo):

Việc đo lường trong nghiên cứu Marketing thường gắn liền với những con số, những con số này biểu hiện các đặc trưng cần quan sát.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu Marketing phải xây dựng thang đo để đo lường các đặc tính của sự vật được quan sát, nghiên cứu.

Thang đo lường được xem như 1 kế hoạch được sử dụng đo lường các đặc tính của sự vật thông qua các con số.

Trong nghiên cứu Marketing, có nhiều loại thang đo lường. Người nghiên cứu sử dụng loại thang đo nào là tùy dạng nghiên cứu trong thực tiễn. Mỗi thang đo đều bao hàm các giả định về mối quan hệ đối với mỗi tình huống thực tế. Cho nên, mỗi loại thang đó có ý nghĩa khác nhau đối với sự quan sát và nghiên cứu.

Các công cụ đo lường được sử dụng trong việc thu thập và nghiên cứu dữ liệu thường có những đặc tính hoặc ít nhất 1 trong 4 cấp bậc đo lường (4 loại thang đo) là:

-Thang đo biểu danh (danh số)

-Thang đo thứ tự

-Thang đo khoảng cách

-Thang đo tỉ lệ

Các đặc điểm của mỗi loại thang đo được tóm tắt như sau:

Bảng: Các đặc trưng của 4 cấp độ đo lường