Nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị trong doanh nghiệp:

30

Nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị trong doanh nghiệp:

Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là đảm bảo sự bền vững và đạt lợi nhuận cao trong hoạt động kinh doanh, như vậy nhiệm vụ then chốt của các nhà quản trị trong bất kỳ doanh nghiệp bào cũng phải tập trung thực hiện là:

-Xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo hướng chiến lược.

-Phân bổ và sắp xếp các nguồn lực, nâng cao chất lượng quản trị, nỗ lực vì tổ chức, tạo ra sự hoàn hảo trong các hoạt động và điều hành.

Các nhiệm vụ này giúp cho nhà quản trị xác định phạm vi công việc, đặt ra các thứ tự ưu tiên và nhận ra các mối quan hệ giữa chúng.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)