Mục đích, vai trò và yêu cầu nghiên cứu khía cạnh thị trường sản phẩm của dự án đầu tư:

29

Mục đích, vai trò và yêu cầu nghiên cứu khía cạnh thị trường sản phẩm của dự án đầu tư:

1. Mục đích và vai trò của nghiên cứu thị trường sản phẩm của dự án.

Nghiên cứu thị trường sản phẩm của dự án nhằm xác định được thị phần mà dự án dự kiến sẽ chiếm lĩnh trong tương lai và cách thức chiếm lĩnh đoạn thị trường đó. Để thực hiện được mục tiêu trên, nghiên cứu thị trường bao gồm những nội dung cơ bản sau:

2. Vai trò của nghiên cứu thị trường.

Nghiên cứu thị trường có vai trò quan trọng và ý nghĩa hết sức to lớn. Nghiên cứu thị trường cho phép người soạn thảo phân tích đánh giá cung cầu thị trường ở hiện tại và dự báo cung cầu thị trường trong tương lai về loại sản phẩm của dự án. Kết quả nghiên cứu thị trường cho phép người soạn thảo đi đến quyết định có nên đầu tư không và xác định qui mô đầu tư cho thích hợp. Bởi vì dự án chỉ được thực hiện hay chấp nhận khi đạt được hiệu quả (hiệu quả tài chính và kinh tế – xã hội)

3. Yêu cầu của nghiên cứu thị trường

Để nghiên cứu thị trường cho kết quả chính xác phục vụ cho việt xác định thị phần và qui mô của dự án, nghiên cứu thị trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Các dữ liệu thông tin cần thiết để nghiên cứu cầu thị trường sản phẩm trong tương lai cần phải bao gồm: