Môi trường chính trị:

29

Môi trường chính trị:

-Chính là việc nước, trị là sửa sang, cai quản

-Chính trị là vấn đề về điều hành bộ máy nhà nước hoặc những hoạt động của giai cấp, chính đảng nhằm giành hoặc duy trì quyền điều hành đất nược, những hiểu biết về mục đích, đường lối và nhiệm vụ đấu tranh của các chính đảng cũng như đông đảo quần chúng.

1. Hệ thống chính trị ngày nay

Mỗi nước, tùy điều kiện của mình mà lựa chọn 1 kiểu tổ chức chính phủ thích hợp.

+Quân chủ lập hiến

-Đứng đầu là Vua/Nữ hoàng

-Đứng đầu chính phủ: Thủ tướng (Lãnh tụ đảng chiếm đa số sau tổng tuyển cử)

-Hạ nghị sĩ đại diện 1 khu vực địa lý

+Cộng hòa

-Tổng thống được bầu cử trực tiếp, nhiệm kỳ 5 năm

-Tổng thống chỉ định thủ tướng

-Thủ tướng tiến cử Hội đồng Bộ trưởng, Tổng thống quyết định

-Nghị viện: cơ quan lập pháp

+Quân chủ nghị viện: tam quyền phân lập

-Vua là biểu tượng, chỉ định Thủ tướng nhưng phải được Nghị viện phê chuẩn, Chánh Tòa án tối cao chấp thuận.

-Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất và là cơ quan lập pháp

+Mỹ: quyền lực được chia thành 2 cấp:

Chính phủ liên bang: các quan chức ở các cơ quan này do Tổng thống chỉ định cũng như miễn, bãi nhiệm.

-Tư pháp liên bang

Chính phủ tiểu bang tổ chức tương tự như chính quyền liên bang

Do:

-Tổ chức chính phủ các nước khác nhau

-Mỗi chính phủ lên cầm quyền sẽ có những chính sách mới dẫn đến nhiều thay đổi

Vì vậy:

Nhà kinh doanh cần hiểu, nắm vững và thích nghi những điều này thì mới tránh được các rủi ro.

2. Những rủi ro về chính trị

-Có thể xuất hiện ở nhiều quốc gia

-Mức độ mỗi nơi mỗi khác nhau

Quốc gia có chế độ chính trị ổn định thì mức độ rủi ro thấp và ngược lại. Có 3 loại rủi ro thường gặp:

+Rủi ro liên quan đến quyền sở hữu

+Nhà nước can thiệp quá sâu vào quá trình hoạt động tổ chức

+Rủi ro chuyển giao

*Rủi ro liên quan đến quyền sở hữu

-Sung công tài sản: quốc hữu hóa tài sản tư nhân thành của nhà nước, có thể có đền bù

-Tịch thu tài sản, không có đền bù

-Nội địa hóa

* Rủi ro do Nhà nước can thiệp quá sâu vào quá trình hoạt động tổ chức

Nhà nước dùng luật pháp quản lý hoạt động tổ chức là hợp lý, nhưng can thiệp quá sâu sẽ dẫn đến rủi ro.

Ví dụ: hạn ngạch nhập khẩu, xuất khẩu để dẫn đến hối lộ tham nhũng…

* Rủi ro về chuyển giao: là quá trình chuyển giao quỹ, lợi nhuận,… từ nước này qua nước khác.

3. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro về chính trị

-Nghiên cứu, theo dõi, dự báo các thay đổi chính sách của nước mình lẫn nược đến kinh doanh

-Giảm sự can thiệp của chính phủ, cố gắng đưa công ty trở thành một bộ phận của nước chủ nhà

+Chiến lược kinh doanh phù hợp

+Sử dụng các biện pháp phân tán rủi ro: cổ phần hóa, liên doanh, liên kết với các công ty nước chủ nhà.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)