Mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ (Economic Order Quantity):

36

Mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ (Economic Order Quantity):

Trong cấu trúc chi phí của công ty, số lượng đơn hàng để mua khối lượng hàng hóa tại một thời điểm rất có hiệu quả về chi phí. Đó gọi là mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ và được tính theo công thức sau.

Ví dụ: sản phẩm Z có nhu cầu sử dụng hàng năm là 240 đơn vị. Chi phí cố định cho mỗi lần đặt hàng là 5$. Chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm là 7$. Tồn kho hàng năm chiếm 30% cho mỗi đơn vị.

Áp dụng công thức EOQ ta có.