Lý thuyết cân bằng lãi suất:

30

Lý thuyết cân bằng lãi suất:

Sự thay đổi tỷ giá và lãi suất giữa hai đồng tiền luôn luôn gắn bó với nhau và tác động rất lớn đến kinh doanh thương mại quốc tế. Mỗi phương án kinh doanh thương mại quốc tế đều phải sử dụng vốn tín dụng và chịu tác động của sự thay đổi tỷ giá của đồng tiền thanh toán. Nếu phát hiện được mối quan hệ giữa tỷ giá (trên thị trường tiền tệ) với lãi suất (trên thị trương tín dụng) thì doanh nghiệp sẽ có khả năng đề ra các giải pháp giảm rủi ro trong kinh doanh.

Lý thuyết cân bằng lãi suât (Interest Rate Parity – IRP) cung cấp mối quan hệ giữa thị trường ngoại hối và thị trường tín dụng quốc tế, đó là sự khác biệt lãi suất của hai đồng tiền sẽ cân bằng nhưng đối ứng với sự khác biệt tỷ giá giữa hai đồng tiền đó trong một thời hạn nhât định nếu không xét đến chi phí giao dịch. Công thức thể hiện lý thuyết cân bằng lãi suât như sau :

 

Thí dụ sau đây sẽ minh họa cho lý thuyết cân bằng lãi suất trên thị trường: Một nhà đầu tư có 1.000.000USD và một vài phương án đầu tư số USD đó vào thị trường, nhà đầu tư sẽ có lãi suât US Dollar (iUSD) và số tiền cuối ky sẽ là 1.000.000 USD (1+ iUSD). iUSD là lãi suất USD tính theo % hoặc hệ số. Tuy nhiên, nhà đầu tư đó có thể đầu tư vào một đông tiền khác (chẳng hạn JPY) với cùng một kỳ hạn. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải chuyển đổi USD ra đông tiền đầu tư theo tỷ giá giao ngay và đầu tư đồng tiền đó vào thị trường tiền tệ để hưởng lãi theo lãi suất qui định của kỳ hạn đó (chẳng iJPY). Đến kỳ hạn, lại chuyển đổi tổng số tiền thu được ra US Dollar. Cách thực hiện được thể hiện ở sơ đồ 7.1

Sơ đồ 7.1: Lý thuyết cân bằng lãi suât thực hiện

Sơ đồ 7.1 cho thấy sự khác biệt lãi suất giữa thị trường JPY và USD đã được cân băng với sự khác biệt giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá có kỳ hạn 90 ngày (1% = 2% 90 ngày – 1% 90 ngày). Trong điều kiện cân bằng lãi suât thực hiện, nhà đầu tư sẽ không còn cơ hội đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận do chenh lệch tỷ giá và lãi suât giữa hai đồng tiền. Các nhà kinh doanh thương mại quốc tế không còn cơ hội đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá và lãi suất giữa hai đồng tiền. Các nhà kinh doanh thương mại quốc tế không còn rủi ro do biến động của tỷ giá bời vì sự thay đổi giá trên thị trường tiền tệ sẽ được bù đắp bởi lãi suất của đồng tiền thanh toán trên thị trường tín dụng.

Tuy nhiên, trên thực tế lý thuyết cân bằng lãi suất thường không thực hiện hay nói cách khác là giữa thị trương tiền tệ và thị trường tín dụng không vận động cùng chiều, luôn có sự lệch pha. Hơn nữa, tỷ giá hối đoái và lãi suất đều chịu sự điều tiết bởi các công cụ của chính phủ các quốc gia tùy thuộc vào trạng thái của nền kinh tế nên trạng thái cân bằng giữa hai thị trường này là khó đạt được. Vậy cần vận dụng lý thuyết cân bằng lãi suất trong kinh doanh nói chung và trong thương mại quốc tế như thế nào?

 

 

 

 

                                                           Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập