Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy hai biến:

28

Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy hai biến:

Kịểm định giả thiết

Ho:R2 = 0

H1:R2≠ 0

Với độ tin cậy là 1- α

Phương pháp kiểm định F:

Bước 1: Tính 

Bước 2: Tra bảng tìm F(1,n-2), mức ý nghĩa là α

Bước 3: Nếu F>F(1,n-2) , bác bỏ H0

            Nếu F≤F(1,n-2) , chấp nhận H0

Quantri.vn- Biên tập và hệ thống hóa