Khái niệm và công thức tính giá trị gia tăng thuần (NVA – Net Value Added):

27

Khái niệm và công thức tính giá trị gia tăng thuần (NVA – Net Value Added):

Giá trị gia tăng thuần là một trong những chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư trên góc độ của nền kinh tế. Chỉ tiêu này cho biết mức đóng góp trực tiếp của dự án cho tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Giá trị gia tăng thuần chính là mức chênh lệch giữa giá trị đầu ra và giá trị đầu vào. Công thức tính toán như sau:

NVA= O – (MI + I)

Trong đó:

NVA: là giá trị sản phẩm thuần túy gia tăng do dự án đem lại.

Đây là đóng góp của dự án đối với toàn bộ nền kinh tế

O (Output) là giá trị đầu ra của dự án

MI (Input of materials and services) là giá trị đầu vào vật chất thường xuyên và các dịch vụ mua ngoài theo yêu cầu để đạt được đầu ra trên đây (như năng lượng, nhiên liệu, giao thông, bảo dưỡng….)

I (Investment) là vốn đầu tư bao gồm chi phí xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị

Giá trị sản phẩm thuần túy gia tăng (NVA) có thể được tính cho một năm hoặc cho cả đời dự án. Để tính cho một năm, công thức tính như sau:

NVAi = Oi – (MIi + Di)

Trong đó:

NVAi là giá trị sản phẩm thuần túy gia tăng năm i của dự án.

Oi là giá trị đầu ra của dự án năm i

Di là khấu hao năm i.

Tính cho cả đời của dự án, công thức sau sẽ được áp dụng:

 

Trong đó: Ivo là giá trị vốn đầu tư đã quy chuyển về đầu thời kỳ phân tích.

Và nếu tính NVA bình quân cho cả một thời kỳ, ta có:

 

Hoặc

 

Trong đó:

rs là tỷ suất chiết khấu xã hội

NVA bao gồm 2 yếu tố: chi phí trực tiếp trả cho người lao động (tiền lương, tiền thưởng kể cả phụ cấp lương (Wage – WA) và thặng dư xã hội (Social Surplus –SS). Hay

NVA=WA + SS

Trong đó:

WA là tổng thu nhập của người lao động và phụ thuộc vào mức độ làm việc và mức lương bình quân của người lao động.

SS là thu nhập của xã hội từ hoạt động của dự án (bao gồm thuế gián thu, trả lãi vay, cổ tức, đóng bảo hiểm và tái bảo hiểm, thuế đất, tiền mua phát minh sáng chế và lợi nhuận không phân phối để lại cho cơ sở để lập các quỹ)

Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
(quantri.vn biên tập và số hóa)