Khái niệm rủi ro:

34

Khái niệm rủi ro:

1. Trường phái tiêu cực: rủi ro được coi là sự không may mắn, sự tổn thất, mất mát, nguy hiểm…

-Rủi ro là điều không lành, không tốt, bất ngờ xảy đến.

-Rủi ro (đồng nghĩa với rủi) là sự không may.

-Rủi ro là khả năng gặp nguy hiểm hoặc bị đau đớn thiệt hại…

-Rủi ro là những bất trắc ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động xấu đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Tóm lại, theo cách suy nghĩ truyền thống thì “rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con người”.

2. Trường phái trung hòa

-Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được.

-Rủi ro là sự bất trắc có thể liên quan đến việc xuất hiện những biến cố không mong đợi.

-Rủi ro là giá trị và kết quả hiện thời chưa biết đến…

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)