Kế hoạch quản lý phạm vi dự án:

30

Kế hoạch quản lý phạm vi dự án:

Quản lý phạm vi dự án là việc phân định các công việc thuộc và không thuộc dự án. Nó bao gồm nhiều quá trình thực hiện để khẳng định dự án đã bao quát được tất cả các công việc cần thiết và chỉ bao gồm những công việc đó. Một trong những công việc quan trọng để xác định phạm vi dự án là phương pháp “Phân tách công việc”

Cơ cấu phân tách công việc (gọi tắt là phân tách công việc) là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể, là việc xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án.

Về hình thức, sơ đồ cơ cấu phân tách công việc dự án giống như một cây đa hệ phản ánh theo cấp bậc các công việc cần thực hiện của dự án. Một sơ đồ phân tách công việc có nhiều cấp bậc. Cấp bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện. Các cấp bậc thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiêu. Cấp độ thứ nhất là những công việc cụ thể. Số lượng các cấp bậc của sơ đồ phân tách công việc phụ thuôc vào quy mô và độ phức tạp của dự án.

Có thể phát triển sơ đồ phân tách công việc theo nhiều phương pháp. Ba phương pháp chính thường được sử dụng là phương pháp thiết kế dòng (phương pháp logic), phương pháp phân tích theo các giai đoạn hình thành phát triển (chu kì) và phương pháp phân tách theo mô hình tổ chức (chức năng). Trong thực tế sử dụng, các nhà quản lý dự án có thể sử dụng kết hợp các phương pháp trên. Tuy nhiên không nên kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một cấp bậc. Bảng 10.4 thể hiện ý nghĩa của từng cấp bậc của ba phương pháp. Thông thường có thể sử dụng sáu cấp độ để phân tách công việc, trong đó ba cấp độ đầu phục vụ cho yêu cầu quản lý, ba cấp độ cuối phục vụ cho yêu cầu kỹ thuật. Ở cấp độ cuối cùng có thể là một công việc cụ thể hoặc một nhóm nhiều việc làm chi tiết. Tuy nhiên, mức độ chi tiết của các công việc ở mức độ cuối chỉ nên vừa đủ để làm sao có thể phân phối chính xác nguồn lực và kinh phí cho từng công việc lại cho phép giao nhiệm vụ đúng người để người nhận trách nhiệm về một công việc nào đó có thể trả lời rõ ràng câu hỏi “công việc đó đã hoàn thành hay chưa” và nếu hoàn thành rồi thì “có thành công hay không”

Bảng 10.4: Thứ bậc phân tách công việc theo các phương pháp

Cơ cấu phân tách công việc

Phương pháp

Thứ bậc

Thể hiện

Phân tích hệ thống

Chu kỳ

Tổ chức

1

Mức độ tổng quát (chương trình)

Toàn bộ dự án (Nhóm dự án)

Toàn bộ dự án (Nhóm dự án)

Toàn bộ dự án (Nhóm dự án)

2

Mức độ dự án

Hệ thống lớn

Những giai đoạn chính (Các chu kỳ)

Các bộ phận cấu thành chính

3

Các nhóm nhiệm vụ

Các phân hệ

Các hệ thống lớn

Các phòng ban, các đơn vị thành niên

4

Nhiệm vụ bộ phận

Nhiệm vụ bộ phận

Các phân hệ

Tổ đội

5

Nhóm công việc

Nhóm công việc

Nhóm công việc

Nhóm công việc

6

Công việc cụ thể

Công việc cụ thể

Công việc cụ thể

Công việc cụ thể

Ví dụ, thứ bậc phân tách công việc một dự án xây dựng được trình bày như ở bảng 10.5. Bảng 10.5 trình bày các cấp độ công việc, thứ tự trước sau và tình hình chi phí kế hoạch và thực tế cho từng công việc.

Bảng 10.5: Phân tách công việc dự án xây dựng văn phòng theo mã số

TT

WBS

Tên nhiệm vụ

Công việc trước

Kế hoạch

Thực tế

Ghi chú

1

1

Chuẩn bị mặt bằng

 

 

 

 

2

2

Xây nhà

 

 

 

 

3

2.1

Đổ móng

 

 

 

 

4

2.2

Xây tầng 1

 

 

 

 

5

2.3

Xây tầng 2

 

 

 

 

6

2.4

Làm sân thượng và tum

 

 

 

 

7

3

Nội thất

 

 

 

 

8

3.1

Điện

 

 

 

 

9

3.2

Nước

 

 

 

 

10

4

Hoàn thiện

 

 

 

 

 
Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
   (quantri.vn biên tập và số hóa)