Hợp tác hoạch định, dự báo và cung cấp bổ sung- CPFR (Collaborative planning, forecasting, and replenishment):

31

Hợp tác hoạch định, dự báo và cung cấp bổ sung- CPFR (Collaborative planning, forecasting, and replenishment):

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp cần thiết trong chuỗi cung ứng, một nhóm gọi là Các tiêu chuẩn thương mại liên ngành tự nguyện – VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standards) đã lập ra một ban nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện về những vấn đề CPFR. CPFR chia ra làm 3 mảng hoạt động chính

1. Hợp tác hoạch định

– Thương lượng một thỏa thuận ban đầu xác định trách nhiệm của mỗi công ty sẽ tham gia hợp tác với nhau.

– Xây dựng kế hoạch liên kết trong đó những công ty làm việc với nhau như thế nào để đáp ứng nhu cầu. 

2. Dự báo
– Thực hiện dự báo doanh thu cho tất cả công ty tham gia hợp tác.

– Xác định sự khác biệt hay trường hợp ngoại lệ giữa các công ty.

– Giải quyết các trường hợp ngoại lệ để cung cấp bản dự báo doanh số bán hàng chung.

3. Cung cấp bổ sung

– Thực hiện dự báo các đơn hàng cho tất cả các công ty tham gia hợp tác.

– Xác định trường hợp ngoại lệ giữa các công ty.

– Giải quyết các trường hợp ngoại lệ nhằm đưa ra kế hoạch sản xuất và điều độ phân phối hiệu quả.

– Phát ra đơn hàng thực để đáp ứng nhu cầu khách hàng.