Hệ thống TK kế toán Mỹ thông thường đối với một doanh nghiệp thương mại Mỹ:

27

Hệ thống TK kế toán Mỹ thông thường đối với một doanh nghiệp thương mại Mỹ:

Loại 1: Tài Sản    

111  Tiền 

112 Thương phiếu phải thu

113  Khoản phải thu 

114  Doanh thu phải thu

115  Vật dụng mỹ thuật  

116  Vật dụng văn phòng

117  Tiền thuê nhà trả trước

118  Bảo hiểm trả trước

141  Đất

142  Nhà

143*  Khấu hao lũy kế nhà

144  Thiết bị mỹ thuật

145*  Khấu hao lũy kế thiết bị mỹ thuật  

146  Thiết bị văn phòng

147*  Khấu hao lũy kế thiết bị văn phòng                                                               

Loại 2: Nợ Phải Trả

211 Thương phiếu phải trả

212  Khoản phải trả

213  Doanh thu chưa thực hiện

214  Lương phải trả

215  Thuế TNDN phải nộp

216  Cổ tức phải trả

221  Nợ thế chấp phải trả

Loại 3: Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu

311  Cổ phiếu thường (Vốn CSH đầu tư)

312*  Rút vốn

313  Kết quả kinh doanh

314  Lợi nhuận giữ lại (Lãi ròng)

315*  Cổ tức thông báo

Loại 4: Doanh thu

 411  Doanh thu quảng cáo

 412  Doanh thu mỹ thu

Loại 5: Chi phí

511  Chi phí tiền công

512  Chi phí tiện ích (điện, nước)

513  Chi phí điện thoại

514  Chi phí thuê nhà

515  Chi phí bảo hiểm

516  Chi phí vật dụng mỹ thuật

517  Chi phí vật dụng văn phòng

518  Chi phí khấu hao nhà

519  Chi phí khấu hao thiết bị mỹ thuật

520  Chi phí khấu hao thiết bị văn phòng

521  Chi phí lãi

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa