Hao mòn tài sản cố định:

31

Hao mòn tài sản cố định:

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản cố định (TSCĐ) bị hao mòn hữu hình và vô hình làm giá trị của TSCĐ giảm dần.

Hao mòn TSCĐ là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của TSCĐ do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật… trong quá trình hoạt động của TSCĐ.

-Hao mòn hữu hình là sự hao mòn về vật chất, giá trị sử dụng và giá trị của TSCĐ trong quá trình sử dụng.

+Hao mòn về mặt vật chất đó là sự hao mòn có thể nhận thấy được từ sự thay đổi trạng thái vật lý ban đầu ở các bộ phận, chi tiết của TSCĐ dưới sự tác động của ma sát, tải trọng, nhiệt độ, hóa chất…

+Hao mòn về mặt giá trị sử dụng đó là sự giảm sút về chất lượng, tính năng kỹ thuật ban đầu trong quá trình sử dụng và cuối cùng không còn sử dụng được nữa.

+Hao mòn về mặt giá trị đó là sự giảm dần giá trị của TSCĐ cùng với quá trình chuyển dịch từng phần giá trị hao mòn vào giá trị sản phẩm sản xuất.

-Hao mòn vô hình là sự hao mòn thuần túy về mặt giá trị của TSCĐ do ảnh hưởng của các nguyên nhân sau:

+Do năng suất lao động xã hội tăng lên làm cho giá thành sản phẩm giảm và từ đó giá bán của TSCĐ giảm, do đó với cùng 1 TSCĐ như nhau nhưng doanh nghiệp mua ở thời kỳ sau có giá thấp hơn thời kỳ trước.

+Do tiến bộ khoa học kỹ thuật đã sản xuất ra những TSCĐ với giá bán như cũ nhưng lại hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật so với những TSCĐ cùng loại được sản xuất ra trước đó và đã làm cho những TSCĐ cũ đó bị mất giá.

+Do chu kỳ sống của sản phẩm nào đó kết thúc, tất yếu dẫn đến những TSCĐ dùng để sử dụng để sản xuất sản phẩm đó cũng bị lạc hậu, mất tác dụng.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)