Cơ sở dẫn liệu kiểm toán:

29

Cơ sở dẫn liệu kiểm toán:

 Khái niệm:

Cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính là khoản mục do giám đốc hoặc những ngườì đứng đầu đơn vị hoặc người chịu trách nhiệm lập cơ sở trên cơ sở các chuẩn mực ởcác mục chế độ kế toán quy định. Hay nói cách khác cơ sở dẫn liệu là sự khẳng định một cách công khai hoặc ngầm định của ban giám đốc về sự trình bày của các bộ phận về BCTC.

 Cơsởdẫn liệu phải có các tiêu chuần sau:

– Tính hiện hữu

– Quyền và nghĩa vụ

– Tính phát sinh

– Tính đầy đủ

– Tính đánh giá.

– Tính chính xác

– Trình bày và công bố.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa