Chức năng của kiểm toán:

31

Chức năng của kiểm toán:

Chức năng xác minh

Chức năng này nhằm khẳng định mức độtrung thực của tài liệu, tính pháp lý của
việc thực hiện các nghiệp vụhay việc lập báo cáo tài chính.
Đối với báo cáo tài chính, việc thực hiện chức năng xác minh trước hết được thực
hiện ở sự xác nhận của người kiểm tra độc lập ởbên ngoài. Việc xác minh báo cáo tài
chính cần có hai mặt:

– Tính trung thực của các số liệu

– Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính.

Trong chức năng này, một vấn đề đặt ra là phát hiện gian lận và vi phạm trong tài chính.

Trong kiểm toán ởcác nước, vấn đềnày được đặt ra nhưnhững khác biệt vềkỳvọng giữa
kiểm toán và quản lý. Do đó các nhà kiểm toán quốc tế thường hướng tới việc hoàn thiện các chuẩn mực kiểm toán.

Chức năng bày tỏ ý kiến

Chức năng này có thể được hiểu rộng với ý nghĩa cảkết luận vềchất lượng thông tin và cảpháp lý, tưvấn qua xác minh.

Nếu kết luận vềchất lượng thông tin có quá trình phát triển lâu dài từ chỗ chỉ có từxác nhận đến hình thành báo cáo kiểm toán theo chuẩn mực chung thì kết luận vềpháp lý
hoặc tưvấn cũng có quá trình phát triển lâu dài.

Ở khu vực công cộng bao gồm xí nghiệp công, các đơn vịsựnghiệp và cá nhân hưởng thụ ngân sách nhà nước đều đặt dưới sựkiểm soát của kiểm toán nhà nước.

Ởkhu vực kinh doanh hoặc các dựán ngoài ngân sách nhà nước, chức năng bày tỏ ý kiến được thực hiện qua phương thức tưvấn.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa