Chu kỳ sống của sản phẩm:

32

Chu kỳ sống của sản phẩm:

Ngoại trừ một số sản phẩm, đa số các sản phẩm sau khi thương mại hóa đều trải qua 4 giai đoạn với đặc trưng về sản lượng và lợi nhuận doanh nghiệp đạt được. Bốn giai đoạn này gọi là chu kỳ sống của sản phẩm.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa