Trang chủ Tin Tức Tổng Hợp

Tin Tức Tổng Hợp

Nội dung của quản lý dự án:

Nội dung của quản lý dự án: 1. Quản lý vĩ mô và quản lý vi mô đối với các dự án. Quản lý vĩ mô...

Mục tiêu của quản lý dự án:

Mục tiêu của quản lý dự án: Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung là hoàn thành các công việc dự...

Nội dung của tổng mức đầu tư:

Nội dung của tổng mức đầu tư: Tổng mức vốn đầu tư của dự án là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư...

Xác định công suất của dự án:

Xác định công suất của dự án: Để có phương án công nghệ thích hợp, trước hết phải xác định công suất hoặc năng lực...

Khả năng cạnh tranh và các tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm của dự án.:

Khả năng cạnh tranh và các tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm của dự án.: 1. Khả năng cạnh tranh. Có...

Dự báo cầu thị trường bằng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia:

Dự báo cầu thị trường bằng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Phương pháp dự báo cầu bằng cách lấy ý kiến chuyên gia...

Mục đích, vai trò và yêu cầu nghiên cứu khía cạnh thị trường sản phẩm của dự án đầu tư:

Mục đích, vai trò và yêu cầu nghiên cứu khía cạnh thị trường sản phẩm của dự án đầu tư: 1. Mục đích và vai...

Các biện pháp nâng cao hiệu quả quá trình giao tiếp:

Các biện pháp nâng cao hiệu quả quá trình giao tiếp: Các nhà quản lý có thể làm gì để giảm thiếu các yếu tố...

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp.:

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp.: Có một số yếu tố có thể làm chậm hoặc tác động tiêu cực đến...

Các hình thức giao tiếp phổ biến trong hành vi tổ chức:

Các hình thức giao tiếp phổ biến trong hành vi tổ chức: Người ta phân biệt 2 hình thức giao tiếp phổ biến: giao tiếp...

Khái niệm và chức năng của giao tiếp:

Khái niệm và chức năng của giao tiếp: Giao tiếp là sự truyền đạt điều muốn nói từ người này sang người khác để đối...

Khái niệm và phân loại nhóm:

Khái niệm và phân loại nhóm: Nhóm là một mô hình tổ chức bao gồm hai hay nhiều cá nhân, tương tác và phụ thuộc...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: