Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Hành vi tổ chức là gì?:

Hành vi tổ chức là gì?: Hành vi tổ chức (HVTC) là hành vi của con người trong tổ chức (còn được gọi là người...

Bản chất của tín dụng quốc tế.:

Bản chất của tín dụng quốc tế.: Tín dụng quốc tế (International credit) là quan hệ vay và cho vay giữa các chủ thể kinh...

Phân loại các mô hình doanh nghiệp:

Phân loại các mô hình doanh nghiệp: Căn cứ vào tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp Theo tiêu thức này doanh nghiệp được...

Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp:

Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp: Cơ cấu theo trực tuyến . Cơ cấu theo thực tuyến là một mô hình tổ chức...

Qui trình thanh toan theo phương thức chuyển tiền:

Qui trình thanh toan theo phương thức chuyển tiền: Qui trình thanh toán chuyển tiền được mô tả ở sơ đồ 9.1 Sơ đồ 9.1: Qui...

Khái niệm hiệu quả kinh doanh:

Khái niệm hiệu quả kinh doanh: Hq xét ở góc độ kinh tế học vĩ mô Hq SX diễn ra khi XH không thể tăng sản...

Thiết kế công việc là gì:

Thiết kế công việc là gì: Công việc được thực hiện với đối tượng nào? Cần sử dụng các phương tiện gì? Các thao tác cụ thể...

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong đối tượng kiểm toán cụ thể:

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong đối tượng kiểm toán cụ thể:  Chọn mẫu ngẫu nhiên Là một phương pháp lựa chọn các phần tử...

Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu kiểm toán:

Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu kiểm toán: Chọn mẫu kiểm toán là quá trình chọn một nhóm các khoản mục hoặc đơn...

Gian lận và sai sót trong kiểm toán:

Gian lận và sai sót trong kiểm toán: Gian lận và sai sót đều là sai phạm. Tuy nhiên vềbản chất thì gian lận và...

Chức năng của kiểm toán:

Chức năng của kiểm toán: Chức năng xác minh Chức năng này nhằm khẳng định mức độtrung thực của tài liệu, tính pháp lý của việc...

Chu kỳ sống của sản phẩm:

Chu kỳ sống của sản phẩm: Ngoại trừ một số sản phẩm, đa số các sản phẩm sau khi thương mại hóa đều trải qua...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: