Trang chủ Chỉ Số Thiết Yếu

Chỉ Số Thiết Yếu

Thời gian hoàn vốn dự án (PP – Payback Period):

Thời gian hoàn vốn dự án (PP – Payback Period): Thời gian hoàn vốn của dự án là khoảng thời gian tính từ khi nhà...

Tỷ số lợi ích/chi phí: B/C (Benefit per Cost):

Tỷ số lợi ích/chi phí: B/C (Benefit per Cost): Tỷ số này cho biết mối quan hệ tương quan giữa giá trị hiện tại của...

Chỉ số lợi nhuận của dự án (PI – Profitability Index):

Chỉ số lợi nhuận của dự án (PI – Profitability Index): Chỉ số lợi nhuận (PI) là tỷ số giữa giá trị hiện tại ròng...

Tính giá trị hiện tại ròng của dự án NPV (Net Present Value):

Tính giá trị hiện tại ròng của dự án NPV (Net Present Value): 1. Gía trị của chuỗi tiền tệ theo thời gian Trong điều kiện...

Khái niệm và công thức tính giá trị gia tăng thuần (NVA – Net Value Added):

Khái niệm và công thức tính giá trị gia tăng thuần (NVA – Net Value Added): Giá trị gia tăng thuần là một trong những...

Các chỉ tiêu lợi nhuần thuần, thu nhập thuần của dự án:

Các chỉ tiêu lợi nhuần thuần, thu nhập thuần của dự án: Đây là các chỉ tiêu đánh giá quy  mô lãi của dự án Chỉ...

Lý thuyết cân bằng lãi suất:

Lý thuyết cân bằng lãi suất: Sự thay đổi tỷ giá và lãi suất giữa hai đồng tiền luôn luôn gắn bó với nhau và...

Các hình thức thanh toán nhờ thu:

Các hình thức thanh toán nhờ thu: Phương thức  nhờ thu được thực hiện trên cơ sở hối phiếu do người xuất khẩu lập...

Phương thức tài khoản mở (Open Account):

Phương thức tài khoản mở (Open Account): Khái niệm và đặc điểm Phương thức thanh toán tài khoản mở (Còn gọi là phương thức ghi sổ)...

Phương pháp yết tỷ giá:

Phương pháp yết tỷ giá: Yết tỷ giá là một bảng liệt kê các mức mua hoặc bán của các đồng tiền. Bảng yết tỷ...

Phân loại tỷ giá hối đoái:

Phân loại tỷ giá hối đoái: Trong giao dịch ngoại hối, tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế, các loại tỷ giá hối...

Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy hai biến:

Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy hai biến: Kịểm định giả thiết Ho:R2 = 0 H1:R2≠ 0 Với độ tin cậy là 1- α Phương...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: