Trang chủ Chỉ Số Thiết Yếu

Chỉ Số Thiết Yếu

Báo cáo bộ phận là gì?:

Báo cáo bộ phận là gì?: Báo cáo bộ phận là báo cáo kết quả kinh doanh được lập chi tiết cho các bộ phận. Để có...

Giá thành định mức:

Giá thành định mức: Định phí sản xuất chung định mức cho một sản phẩm được xác định như sau: Giá thành định mức là chi phí...

Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu (Long-term Debt to Equity Ratio):

Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu (Long-term Debt to Equity Ratio): Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu...

Hệ số vòng quay hàng tồn kho (Inventory Turnover Ratio):

Hệ số vòng quay hàng tồn kho (Inventory Turnover Ratio): Hệ số vòng quay hàng tồn kho thể hiện khả năng quản trị hàng tồn...

Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần (Dividend Yield):

Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần (Dividend Yield): Chỉ số Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần (Dividend Yield) là một công cụ hữu hiệu...

Doanh thu cận biên (Marginal revenue):

Doanh thu cận biên (Marginal revenue): Nếu khách hàng mua 100 đơn vị sản phẩm khi giá là 10.000 VNĐ, thì tổng doanh thu sẽ...

Chỉ số thanh toán tiền mặt (Cash Ratio):

Chỉ số thanh toán tiền mặt (Cash Ratio): Chỉ số thanh toán tiền mặt cho biết bao nhiêu tiền mặt và các khoản tương đương...

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Current Ratio):

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Current Ratio): Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực về tài chính mà doanh...

Chi phí chìm (Sunk costs):

Chi phí chìm (Sunk costs): Chi phí chìm là khoản chi phí đã mất thì không lấy lại được. Các chi phí chìm mặc dù...

Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond):

Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond): Những người mới gia nhập vào sân chơi của giới đầu tư thường thắc mắc không biết trái phiếu...

Giá trị ghi sổ (Book Value):

Giá trị ghi sổ (Book Value): Chúng ta dùng thuật ngữ "giá trị ghi sổ" với hai ý nghĩa:Thứ nhất, xét về mặt kế toán...

Chi phí ẩn của sản xuất kinh doanh (SCP – Shadow costs of production):

Chi phí ẩn của sản xuất kinh doanh (SCP – Shadow costs of production): Thường có 1 sai lầm cho rằng chất lượng là không...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: