Trang chủ Cẩm Nang Quản Trị

Cẩm Nang Quản Trị

Nội dung của quản lý dự án:

Nội dung của quản lý dự án: 1. Quản lý vĩ mô và quản lý vi mô đối với các dự án. Quản lý vĩ mô...

Khái niệm quản lý dự án.:

Khái niệm quản lý dự án.: Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát...

Phân tích độ nhạy của dự án:

Phân tích độ nhạy của dự án: Đầu tư phát triển là hoạt động mang tính chất lâu dài, các kết quả là hiệu quả...

Giao việc hay phân công công việc:

Giao việc hay phân công công việc: Khái niệm giao việc hay phân công công việc: Phân công công việc hay giao việc là Giao cho...

Trình bày một dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi):

Trình bày một dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi): Để phát huy được công dụng của dự án đầu tư, bản...

Quản lý sự thay đổi và phát triển tổ chức:

Quản lý sự thay đổi và phát triển tổ chức: Phát triển tổ chức là sự thay đổi có hệ thống và có kế hoạch....

Chuyên môn hóa công việc trong tổ chức:

Chuyên môn hóa công việc trong tổ chức: Chuyên môn hóa công việc hoặc phân công lao động để chỉ mức độ ở đó các...

Khái niệm và cơ cấu tổ chức:

Khái niệm và cơ cấu tổ chức: Tổ chức có thể được định nghĩa theo các cách khác nhau. Theo Ducan (1981), tổ chức là...

Khái niệm về xung đột:

Khái niệm về xung đột: Đã có nhiều định nghĩa về xung đột. Mặc dù chúng có thể khác nhau ở điểm này hay điểm...

Thuyết X và Thuyết Y về tạo động lực:

Thuyết X và Thuyết Y về tạo động lực: Douglas McGregor đã đưa ra hai quan điểm riêng biệt về con người: Một quan điểm...

Quá trình ra quyết định hợp lý:

Quá trình ra quyết định hợp lý: Tất cả các cá nhân trong mọi tổ chức đều thường xuyên tham gia vào việc ra quyết...

Cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức (Phần 1: Thái độ):

Cơ sở của hành vi cá nhân trong tổ chức (Phần 1: Thái độ): Thái độ là những biểu đạt có tính đánh giá (tích...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: