Trang chủ Cẩm Nang Quản Trị

Cẩm Nang Quản Trị

Các bước lập kế hoạch chiến lược:

Các bước lập kế hoạch chiến lược: Bước 1: Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức Sứ mệnh và mục tiêu của tổ...

Các triết lý quản trị marketing (Marketing management philosophies):

Các triết lý quản trị marketing (Marketing management philosophies): Chúng ta đã mô tả quản trị marketing như là nỗ lực có ý thức để...

Quản trị Marketing là gì?:

Quản trị Marketing là gì?: Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ (1985), quản trị marketing là quá trình lập và thực hiện kế hoạch, địnhh...

Kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp:

Kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp: 1.Kế hoạch chiến lược (Strategic plans) là các chương trình hành động tổng quát, là kế...

Môi trường chính trị:

Môi trường chính trị: -Chính là việc nước, trị là sửa sang, cai quản -Chính trị là vấn đề về điều hành bộ máy nhà nước...

Phân bổ nguồn lực:

Phân bổ nguồn lực: 1. Tầm quan trọng của phân bổ nguồn lực Phân bổ nguồn nhân lực là quá trình cân đối lại các nguồn...

Kế hoạch là gì:

Kế hoạch là gì: Kế hoạch là một nội dung và là chức năng quan trọng nhất của quản lý. Bởi lẽ, kế hoạch gắn...

Mô hình hoạch định chiến lược cơ bản:

Mô hình hoạch định chiến lược cơ bản: Thông thường, chiến lược được hiểu như là kết quả của một quá trình hoạch định hợp...

Khái niệm và quá trình hình thành chế độ tiền thưởng:

Khái niệm và quá trình hình thành chế độ tiền thưởng: Tiền thưởng là một loại thù lao lao động bổ sung cho lương theo...

Phương pháp giải quyết các xung đột:

Phương pháp giải quyết các xung đột: Chọn biện pháp giải quyết mâu thuẫn xung đột phải phù hợp với nguyên nhân.Về phương hướng giải...

Kế hoạch thời gian và tiến độ dự án:

Kế hoạch thời gian và tiến độ dự án: 1. Mạng công việc Mạng công việc là kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ, mô...

Kế hoạch quản lý phạm vi dự án:

Kế hoạch quản lý phạm vi dự án: Quản lý phạm vi dự án là việc phân định các công việc thuộc và không thuộc...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: