Các yếu tố kinh tế:

37

Các yếu tố kinh tế:

Các ảnh hưởng chủ yếu về kinh tế gồm các yếu tố như lãi suất ngân hàng, giai đoạn của chu kỳ kinh tế, cán cân thanh toán, chính sách tài chính và tiền tệ. Vì các yếu tố này tương đối rộng nên cần chọn lọc để nhận biết các tác động cụ thể ảnh hưởng trực tiếp nhất đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng vô cùng lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh. Tuy có nhiều số liệu cụ thể, song việc dự báo kinh tế không phải là một khoa học chính xác.

Một số doanh nghiệp thường sử dụng các mô hình dự báo thay vì dựa vào các số liệu dự báo sẵn có. Đối với các doanh nghiệp chưa xây dựng được mô hình đó cũng cần xác định các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất đối với tổ chức.

Các kiến thức kinh tế sẽ giúp các nhà quản trị xác định những ảnh hưởng của một doanh nghiệp đối với nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng của các chính sách kinh tế của chính phủ đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tính ổn định về kinh tế trước hết và chủ yếu là ổn định nền tài chính quốc gia, ổn định tiền tệ, khống chế lạm phát. Đây là những vấn đề các doanh nghiệp rất quan tâm và liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của họ.

Bảng: Các yếu tố môi trường kinh tế, chính trị và luật pháp

Yếu tố kinh tếYếu tố chính trị và luật pháp
-Giai đoạn trong chu kỳ kinh tế-Các quy định về cho khách hàng vay tiêu dùng
-Xu hướng của GDP (Tổng sản phẩm quốc dân)-Các quy định về chống độc quyền
-Tỷ lệ lạm phát-Các luật về bảo vệ môi trường
-Lãi suất ngân hàng-Các sắc luật về thuế
-Chính sách tiền tệ-Các chế độ đãi ngộ đặc biệt
-Mức độ thất nghiệp-Các quy định trong lĩnh vực ngoại thương
-Chính sách tài chính-Quy định về thuê mướn và khuyến mãi
-Kiểm soát giá tiền công-Mức độ ổn định của chính trị
-Cán cân thanh toán-…