Các yếu tố của môi trường kinh doanh:

41

Các yếu tố của môi trường kinh doanh:

Môi trường kinh doanh được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau. Xét theo cấp độ tác động đến sản xuất và quản trị doanh nghiệp, có cấp độ nền kinh tế quốc dân và cấp độ ngành.

Ở cấp độ nền kinh tế quốc dân (còn gọi là môi trường vĩ mô, môi trường tổng quát), các yếu tố môi trường bao gồm:

-Các yếu tố chính trị – luật pháp

-Các yếu tố kinh tế

-Các yếu tố kỹ thuật – công nghệ

-Các yếu tố văn hóa – xã hội

-Các yếu tố tự nhiên

Ở cấp độ ngành (còn gọi là môi trường tác nghiệp), các yếu tố môi trường bao gồm:

-Sức ép và yêu cầu của khách hàng

-Các đối thủ cạnh tranh hiện có và tiềm ẩn

-Mức độ phát triển của thị trường các yếu tố

-Các sản phẩm thay thế sản phẩm của doanh nghiệp đang sản xuất

-Các quan hệ liên kết

Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố nằm bên ngoài tổ chức, định hướng và có ảnh hưởng đến các môi trường tác nghiệp và môi trường nội bộ, tạo ra các cơ hội và nguy cơ đối với doanh nghiệp.   Môi trường tác nghiệp là môi trường bao hàm các yếu tố bên ngoài tổ chức, định hướng sự cạnh tranh trong ngành.   Hoàn cảnh nội bộ bao hàm các nguồn lực nội bộ tổ chức.Môi trường kinh tế vĩ môMôi trường kinh tế vĩ mô 1.  Các yếu tố kinh tế 2. Các yếu tố chính trị và pháp luật 3. Dân số – lao động 4. Các yếu tố văn hóa – xã hội 5. Các yếu tố tự nhiên 6. Các yếu tố công nghệ 7. Các yếu tố môi trường quốc tế   Môi trường tác nghiệp 1. Các đối thủ cạnh tranh 2. Khách hàng 3. Người cung ứng nguyên vật liệu 4. Các đối thủ tiềm ẩn 5. Hàng thay thế Hoàn cảnh nội bộ 1. Nguồn nhân lực 2. Nghiên cứu và phát triển 3. Sản xuất 4. Tài chính – kế toán 5. Marketing 6. Văn hóa của tổ chức    

Sơ đồ các yếu tố môi trường

Môi trường tác nghiệp được xác định đối với một ngành công nghiệp cụ thể, với tất cả các doanh nghiệp trong ngành chịu ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp trong ngành đó.

Xét theo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, có thể phân chi môi trường kinh doanh thành môi trường bên trong và môi trường bên ngoài.

-Môi trường bên trong bao gồm toàn bộ các quan hệ kinh tế, tổ chức kỹ thuật nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp kết hợp các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm đạt hiệu quả cao. Môi trường bên trong bao gồm các yếu tố nội tại trong một doanh nghiệp nhất định, trong thực tế doanh nghiệp là tổng hợp các yếu tố hoàn cảnh nội bộ của nó.

-Môi trường bên ngoài là tổng thể các quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội tác động đến hoạt động của doanh nghiệp.

-Nhiều khi môi trường vĩ mô và môi trường tác nghiệp kết hợp với nhau và được gọi là môi trường bên ngoài.

Ba mức độ điều kiện môi trường này được định nghĩa với mối tương quan của chúng được minh họa ở sơ đồ trên.

Các tổ chức cần nhận biết hai yếu tố khác khi phân tích các ảnh hưởng của môi trường.

Thứ nhất là, tính phức tạp của môi trường được đặc trưng bởi một loạt các yếu tố có ảnh hưởng đến các nỗ lực của tổ chức. Môi trường càng phức tạp thì càng khó đưa ra các quyết định hữu hiệu.

Thứ hai là, tính biến động của môi trường, bao hàm tính năng động hoặc mức độ biến đổi trong điều kiện môi trường liên quan. Trong một môi trường ổn định, mức độ biến đổi có thể tương đối thấp và có thể dự đoán được. Môi trường biến động đặc trưng bỡi những vấn đề diễn ra nhanh chóng và khó mà dự báo trước được.

Tính phức tạp và biến động của môi trường đặc biệt hệ trọng khi tiến hành phân tích các điều kiện môi trường vĩ mô và môi trường tác nghiệp vì cả hai đều là yếu tố ngoại cảnh đối với doanh nghiệp.

Mục đích tại sao phải xác định và hiểu rõ các điều kiện môi trường liên quan là để làm rõ các yếu tố môi trường nào có nhiều khả năng ảnh hưởng đến việc ra quyết định của doanh nghiệp. Đó có thể là danh mục những tác động chủ yếu đối với tổ chức. Danh mục này xác định những yếu tố môi trường mà doanh nghiệp thực sự phải theo dõi. Qua thực tế hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất cho thấy nổi lên năm lĩnh vực chủ yếu:

+Các đặc điểm của tổ chức;

+Cơ cấu ngành;

+Thái độ người tiêu dùng và thị trường;

+Thái độ của người cung ứng;

+Các yếu tố xã hội, kinh tế và chính trị.