Các hình thức thanh toán nhờ thu:

27

Các hình thức thanh toán nhờ thu:

Phương thức  nhờ thu được thực hiện trên cơ sở hối phiếu do người xuất khẩu lập ra và tùy thuộc vào cách khống chế bộ chứng từ và phân chia rủi ro mà có các hình thức khác nhau.

Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection):

 Nhờ thu phiếu trơn là phương thức thanh toán mà người bán ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối piếu từ người mua,không gửi kèm theo bất cứ một chứng từ nào. Người bán giao hàng cho người mua và gửi thẳng bộ chứng từ cho người mua để người mua nhận hàng. Hối phiếu được lập và gửi đến ngân hang nhờ thu tiền. Qui trình thanh toán nhờ thu phiếu trơn thể hiện ở sơ đồ 9.3

Sơ đồ 9.3: Qui trình thanh toán nhờ thu phiếu trơn.

Bước 1: Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người nhập khẩu.

Bước 2: Người xuât khẩu lập hối phiếu và gửi đến ngân hang phục vụ minh, ủy thác cho ngân hang thu hộ tiền ở người nhập khẩu.

Bước 3: Ngân hàng nhận ủy  thác gửi thư kèm theo hối phiếu cho ngân hàng phục vụ mình, ủy thác cho   ngân hang đại lý để thông báo cho  ngời nhập  khẩu biết.

Bước 4: Ngân hàng đại lý gửi hối phiếu đến cho   người nhập khẩu để yêu cầu chấp nhận hoặc thanh toán

Bước  5: Người nhập khẩu sau khi kiểm tra, tiến hành trả tiền/ ký chấp nhận trả tiền hoặc từ chối trả tiền và gửi cho ngân hàng.

Bước 6: Ngân hàng đại lý chuyển tiền hoặc hối phiếu cho ngân hàng ủy thác.

Bước 7: Ngân hàng ủy thác sau khi ghi có thì báo có cho người xuât khẩu, hoặc thông báo và gửi hối phiếu lại cho người xuất khẩu.

Phương thức thanh toán nhờ thu phiếu trơn ít được sử dụng trong thanh toán quốc tế vì không đảm bảo quyền lợi cho người bán và người mua do việc nhận hàng và thanh toán hoàn toàn tách rời nhau. Phương thức thanh toán nhờ thu phiếu trơn chỉ nên sử dụng trong trường hợp người bán và người mua tin cậy lẫn nhau, hoặc là có quan hệ liên doanh với nhau dưới dạng công ty mẹ và công ty con, hoặc giữa các chi nhánh trong cùng một công ty đa quốc gia hay tập đoàn kinh doanh. Phương thức nhờ thu phiếu trơn cũng được sử dụng phổ biến trong thanh toán tiền hàng các dịch vụ có liên quan tới xuất khẩu hàng hóa như tiền cưới vận phí tải, bảo hiểm, phạt…vì việc thanh toán không cần phải kèm theo chứng từ.

Nhờ thu kèm chứng từ ( Documentary colleaction):

Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán , trong đó người bán sau khi giao hàng, ký phát hối phiếu và gửi kèm với bộ chứng từ bán hàng để nhờ ngân hàng thu hộ tiền từ người mua với điều kiện là ngân hang chỉ trao bộ chứng từ cho người mua sau khi người này trả tiền hối phiếu, hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu có kỳ hạn.

Qui trình thanh toán nhờ thu kèm chứng từ thể hiện ở sơ đồ 9.4

Sơ đồ 9.4: Qui trình thanh toán nhờ thu kèm chứng từ

Bước 1: Căn cứ vào hợp đồng thương mại quốc tế đã được ký kết, người xuất khẩu tiến hành giao hàng cho ngời nhập khẩu.

Bước 2: Người xuất khẩu ký phát hối phiếu và gửi kèm theo bộ chứng từ hàng hóa đến ngân hàng phục vụ mình, ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu.

Bước 3: Ngân hàng nhận ủy thác thu gửi thư ủy nhiệm kèm theo hối phiếu và bộ chứng từ hàng hóa cho ngân hàng đại lý để thông báo và đòi tiền người nhập khẩu.

Bước 4: Ngân hàng đại ly sau khi kiểm tra, giữ lại bộ chứng từ hàng hóa và gửi hối phiếu đến cho người nhập khẩu để yêu câu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (kèm theo bản sao của hóa đơn thuơng mại) tùy theo các loại nhờ thu kèm chứng từ.

Bước 5: Người nhập khẩu sau khi kiểm tra tùy theo thời hạn thanh toán là trả ngay hay trả sau mà tiến hành trả tiền hay trả sau mà tiến hành trả tiền hay ký chấp nhận trả tiền hoặc từ chối trả tiền và gửi cho ngân hang.

Bước  6: Ngan hang đại lý chuyển giao bộ chưng từ hanghóa cho người nhập khau để nhận hàng ( khi ngân hang đã nhận được sự đồng y  thanh toán của người nhập khẩu).

Bước 7: Ngân hàng đại lý chuyển tiền, gửi giấy báo có hoặc hối phiếu đã chấp nhận về ngân hàng nhờ thu bên xuất khẩu, hoặc thông báo về sự từ chối và gửi lại hối phiếu bị từ chối và bộ chứng từ.

Bước 8: Ngân hàng ủy thác tiến hành thanh toán cho người xuất khẩu hoặc chuyển hối phiếu đã chấp nhận hoặc thông báo về sự từ chối thanh toán của người nhập khẩu và gửi trả lại hối phiếu và bộ chứng từ hàng hóa cho người xuất khẩu.

Trong thanh toán nhờ thu kèm chưng từ, tùy thuộc vào qui định điều khoản thanh toán ngay hay thanh toán có kỳ hạn mà có hai hình thức thực hiện:

Nhìn chung, hình thức nhờ thu kèm chứng từ, người bán ngnoài việc ủy thác cho ngân hang thu hộ tiền, còn ủy thác cho ngân hàng khống chế bộ chứng từ hàng hóa đối với người mua. Đây là sự khác nhau cơ bản giữa nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm có chứng từ. Với cách khống chế này, quyền lợi của người bán được đảm bảo hơn. Tuy nhiên, nhờ thu kèm chứng từ vẫn còn những hạn chế cơ bản:

Trong giấy ủy nhiệm ngân hàng thu hộ thường qui định rõ cách xử lý đối với một số tình huống hay xảy ra trong thực tế để ngân hang căn cứ vào đó giải quyết, như là: yêu cầu người mua trả tiền ngay khi ngân hàng giao chứng từ, hay cho phép hàng đợi đến bến mới phải trả tiền; phải xử lý như thế nào trong trường hợp vận đơn tới chậm hơn hang  hóa; tỷ giá thanh toán là tỷ giá nào nếu như hối phiếu và hóa đơn được lập ra theo một loại tiền mà việc trả tiền lại bằng một loại tiền khác; biện pháp xử lý khi người mua từ chối trả tiền hoặc từ chối chấp nhận trả tiền, hoăc là trong trường hợp người mua không có khả năng thanh toán….

 

 

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập