Báo cáo bộ phận là gì?:

20

Báo cáo bộ phận là gì?:

Báo cáo bộ phận là báo cáo kết quả kinh doanh được lập chi tiết cho các bộ phận.

Để có ích, báo cáo bộ phận phải cung cấp được thông tin đáp ứng được hai nhu cầu sau:

– Đánh giá sự đầu tư các nguồn lực của công ty cho các bộ phận.

– Đánh giá thành quả quản lý của các nhà quản trị bộ phận.

Một vài loại chi phí có thể liên quan đến một bộ phận, nhưng có thể hoàn toàn nằm ngoài ảnh hưởng của nhà quản trị bộ phận đó. Để đánh giá chính xác bộ phận như là một sự đầu tư các nguồn lực của công ty, các chi phí này nên được bao gồm trong các chi phí của bộ phận. Tuy nhiên. trong việc đánh giá thành quả của các nhà quản trị nói chung, các chi phí này nên được loại trừ, do nhà quản trị bộ phận không kiểm soát nó.