Bản chất của tín dụng quốc tế.:

28

Bản chất của tín dụng quốc tế.:

Tín dụng quốc tế (International credit) là quan hệ vay và cho vay giữa các chủ thể kinh doanh ở các quốc gia khác nhau trên cơ sở cung cầu về vốn theo nguyên tắc hoàn trả vốn và lãi, có ky hạn và được đền bù nếu có sự vi phạm thỏa thuận.

Như vậy, tín dụng quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa người cung câp tín dụng (Người cho vay) và người sử dụng tín dụng (Người đi vay). Đối tượng của tín dụng quốc tế là vốn tiền tệ, vốn hàng hóa hữu hình và vô hình. Các chủ thể tham gia quan hệ tín dụng quốc tế là các doanh nghiep sản xuất kinh doanh, các tổ chức tài chính, phatcác chinhsphu. Trong quan hệ tín dụng quốc tế, sự di chuyển quyền sử dụng vốn là xuất phat từ quan hệ cung cầu giữa chủ sở hữu vốn và người có nhu cầu sử dụng vốn. Vốn tín dụng, thông qua quá trình sử dụng của người được cấp tín dụng sẽ mang lại lợi nhuận nên người sử dụng vốn tín dụng phải trích ra một phần để trả tiền thuê vốn, biểu hiện ra là lãi tín dụng. Quyền sử dụng vốn tín dụng chỉ được chuyển giao từ người sử hữu tín dụng sang người sử dụng trong thời hạn nhất định. Thời hạn này phụ thuộc vào mục đích sử dụng, khả năng cấp tín dụng và chu kỳ sử dụng tín dụng của người vay tín dụng. Tín dụng quốc ế là quan hệ vay và cho vay nên một bên của thỏa thuận, nếu vi phạm phải bồi thường cho đối tác những thiệt hại do sự vi phạm đó, Chính vì vậy, quan hệ tín dụng quốc tế phải thể hiện băng những văn bản pháp lý, biểu hiện ra là hợp đồng tín dụng.

 

 

 

 

 

 

                                                   Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập