admin

201 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn...

Hợp tác hoạch định, dự báo và cung cấp bổ sung- CPFR (Collaborative planning, forecasting, and replenishment):

Hợp tác hoạch định, dự báo và cung cấp bổ sung- CPFR (Collaborative planning, forecasting, and replenishment): Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc...

Thuê ngoài trong hoạt động cung ứng:

Thuê ngoài trong hoạt động cung ứng: Do sức ép từ lợi nhuận biên tế tạo ra động lực thúc đẩy thị trường tự do...

Phân phối trực tiếp:

Phân phối trực tiếp: Phân phối trực tiếp là quá trình phân phối từ một địa điểm gốc đến một địa điểm nhận hàng. Với...

Tồn kho an toàn:

Tồn kho an toàn: Tồn kho an toàn nhằm để bù đắp cho sự không chắc chắn đang tồn tại trong chuỗi cung ứng. Các...

Mô hình nghiên cứu Marketing mô tả:

Mô hình nghiên cứu Marketing mô tả: -Mô hình này có đặc điểm là chỉ mô tả mà không thiết lập mối quan hệ giữa...

Mô hình đặt hàng kinh tế – EOQ (Economic Order Quantity):

Mô hình đặt hàng kinh tế - EOQ (Economic Order Quantity): Trong cấu trúc chi phí của công ty, số lượng đơn hàng để mua...

Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng:

Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng: Năm lĩnh vực chính trong hoạt động chuỗi cung ứng là sản xuất, tồn kho, địa điểm,...

Các phương thức thanh toán tiền mua hàng trong nước:

Các phương thức thanh toán tiền mua hàng trong nước: Thông thường, việc thanh toán tiền mua hàng trong nước được thực hiện theo hai...

Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại:

Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại: Tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp thương mại mà có thể có các phương...

TOP AUTHORS

201 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: