Cẩm Nang Quản Trị

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Ma trận BCG (Ma trận Boston): BCG là tên của một công ty tư vấn chiến lược (strategy consulting) của Mỹ, the Boston Consulting Group. Công ty...

Chỉ Số Thiết Yếu

Thu thập dữ liệu bằng phương pháp phỏng vấn:

Thu thập dữ liệu bằng phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn để thu thập thông tin hiện trường được thực hiện dưới các hình thức: 1....

Thu thập dữ liệu bằng phương pháp quan sát:

Thu thập dữ liệu bằng phương pháp quan sát: Quan sát là một phương pháp thu thập dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện nhưng...

Các bước thu thập dữ liệu thứ cấp:

Các bước thu thập dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp rất phức tạp và có nhiều nguồn cung cấp nên người nghiên cứu...

Vai trò của quản trị nguồn nhân lực:

Vai trò của quản trị nguồn nhân lực: Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng...

Vai trò của nguồn nhân lực:

Vai trò của nguồn nhân lực: - Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp: Nguồn nhân lực đảm bảo...

Báo cáo bộ phận là gì?:

Báo cáo bộ phận là gì?: Báo cáo bộ phận là báo cáo kết quả kinh doanh được lập chi tiết cho các bộ phận. Để có...

Tin Tức Tổng Hợp

Kiến Thức Kinh Tế

Đòn bẩy hoạt động:

Đòn bẩy hoạt động: Đòn bẩy hoạt động là thước đo độ nhạy cảm của lợi nhuận khi doanh thu thay đổi. Độ lớn đòn bẩy hoạt...

Phân tích điểm hòa vốn:

Phân tích điểm hòa vốn: Điểm hòa vốn là mức hoạt động mà doanh thu bằng chi phí hay lợi nhuận bằng 0. Phân tích điểm hòa...

Tỷ lệ số dư đảm phí:

Tỷ lệ số dư đảm phí: Tỷ lệ số dư đảm phí là tỷ lệ giữa số dư đảm phí với doanh thu một công cụ...